སྒྲོམ་གཞི།

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་བསྒརའཛུད་ ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་ཚང་གཅིག་གམ་ཚང་མང་ཡི་གེ་ཡང་ན་བྱ་ཡུལ་གྱི་པར་དབྱིབས་འཛུགས་ཆོག།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་...]

Choose Format - Frame and Object - Properties

[བསྒར་འཛུད་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེང་གི་རིས་རྟགས་ རྐྱང་རྡེབ་།

Icon Insert Frame

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ།


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་སུབ་པ་དགོས་ན་ སྒྲོམ་དེའི་མཐའ་སྒྲོམ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཐོག་ དེ་ནས་ Delete མཐེབ་གནོན་དགོས།

གལ་ཏེ་སྒྲོམ་ནང་ཡི་གེའི་འགོ་ཚུགས་དང་་མཇུག་བསྡུ་སར་དམར་པོའི་མདའ་རྟགས་ཆུང་བའི་རྟགས་ཡོད་ན་ ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ལྷག་མའི་ཡི་གེ་རྣམ་ལ་འདྲུལ་གུལ་མིག་བཤར་གནང་དགོས།

"བཀོད་སྒྲིག་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་རྣམ་གཞག་"གླིང་སྒྲོམ་གྱི་སྔོན་ལྟའི་ས་ཁོངས་ནང་ སྒྲོམ་གཞི་དེ་གྲུབ་བཞི་ལྗང་ཁུ་ཞིག་གིས་མཚན་དགོས་ལ་ འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་གྲུབ་བཞིན་དམར་པོས་མཚོན་དགོས།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཆིང་རྒྱབ་སྟེ་"མིག་རྟགས་སུ་རྩི་བ་"བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་སྐབས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་སྔོན་ལྟ་བྱས་ཆོག།"རྨང་ཐིག་"དེ་ཐིག་བཀོད་དམར་པོ་བཟོ་དགོས་ཤིང་ "ཡིག་རྟགས་"ནི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ཡིན་ལ་ "ཕྲེང་"དེ་སྒྲོམ་ཚདཚད་པའི་ཕྲེང་གི་མཐོ་ཚད་དུ་གཏོགས་པ་ཡིན།

རིགས་

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

གཞན་དག་

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

ཟླུམ་སྐོར་

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Borders

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

ཚང་

ཤོག་དངོས་རྣམ་པ་ཡིག་དེན་སྒྲོ་བའམ་ཁེངས་འོགས་ཀྱི་ཚང་གྲངས་ཚང་དབྱེའི་པར་རིས་སྤྱོད་དགོས་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

ཧུང

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

[ཡོ་ཆས་ཚང་བསྒརའཛུད་]ཐོག་གི་རིགས་རྟགས།

ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུལ་འགུལ་གྱི་གནས་སར་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཅིག་བཟོ་དགོས།རིགས་རྟགས་འགྲོམ་གྱི་མདའ་རྩེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་གི་ཚང་གྲངས་འདེམས་དགོས།

Icon Insert Frame

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ།

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་(LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་ནུས་)

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!