ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་བསྒརའཛུད།

འདྲེན་སྤྱོད་ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་བསྒརའཛུད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [目录] - [ཡིག་རིགས་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་...]


གཤར་བྱང་།

ཡིག་ཚང་གཞི་གྲངས་མཛོད་བེད་སྤྱོད།

Inserts a reference from the bibliography database.

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ནང་དོན་བེད་སྤྱོད།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་ཟིན་དེབ་ནས་དཔྱད་གཞིའི་ཡི་ཚང་བསྒརའཛུད་བྱེད།文档中存储的གཤར་བྱང་优先级高于ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་གཞི་གྲངས་མཛོད་中所存储的གཤར་བྱང་།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་ནང་ཚུད་པའི་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཟིན་དེབ་དེ་དག་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གབ་པའི་ཡིག་དུམ་ནང་རང་འགུལ་གྱིས་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྲིད།


བསྡུས་མིང་།

Select the short name of the bibliography record that you want to insert.

རྩོམ་པ་པོ་ ཁ་བྱང་།

གལ་ཏེ་འདེམས་ངེས་མིང་གི་རྩོམ་པ་པོ་དང་འཐུས་ཚང་ཁ་བྱང་འདོན་བྱས་ན་ ཆ་འཕྲིན་དེ་དག་ཀྱང་ས་ཁོངས་དེའི་ནང་མངོན་པ།

ཁ་གྲངས།

ཡིག་ཚགས་ནང་ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒརའཛུད་བྱེད།གལ་ཏེ་ཟིན་དེབ་གསར་པ་བཙུགས་ཟིན་ན་ ངེས་པར་དུ་གཤར་བྱང་ལ་རྩིས་ནས་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་ དེ་འདྲ་མིན་ན་ཡིག་ཚགས་ཁ་རྒྱག་སྐབས་ཟིན་དེབ་དེ་བརླག་སྲིད་ཀྱི་རེད།

ཁ་རྒྱབ།

Closes the dialog.

གསར་གསོ།

"མཚན་འཇོག་ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་"གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ནས་དེའི་ནང་ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་ཟིན་དེབ་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཆོག།ཟིན་དེབ་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་གསོག་འཇོག་བྱེད་དགོས།ཡིག་ཚང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཟིན་དེབ་ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས་ན་ [ཡོ་བྱད་] - [ཡིག་ཚང་གཞི་གྲངས་མཛོད་...]འདེམས་དགོས།

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

"མཚན་འཇོག་ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་"གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ དེའི་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་ཟིན་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག།

Please support us!