བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག

བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་ལ་ཚུད་དགོས་པའི་ཡིག་ཚིག་རེའུ་འགོད་གསར་འཛུགས་སམ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།

You can use the Find All button on the Find & Replace dialog to highlight all places where a word appears, then open the Insert Index Entry dialog to add that word and places to the alphabetical index. However, if you need the same set of alphabetical indexes in multiple documents, the concordance file allows you to enter every word just once, then use the list many times.

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


"བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་"གླིང་སྒྲོམ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱེད་པ།

  1. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type.

  2. "རིགས་"སྒྲོམ་ནང་"བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་"འདེམས་དགོས།

  3. འདེམས་གཞི་ས་ཁོངས་ནང་འདེམས་པའི་བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ནང་འདེམས།

  4. ཡིག་ཆ་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས་ དེ་ནས་གསར་འཛུགས་ཡང་ན་རྩོམ་སྒྲིག་འདེམས་དགོས།

བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆའི་ནང་གཤམ་གསལ་ཡིག་དུམ་འདུས་ཡོད།

Term

Meaning

Search term

"བཤེར་འཚོལ་གཤར་བྱང་"ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྲིས་རྟགས་ཀྱི་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ལ་ཟེར།

Alternative entry

"འདེམས་ཆོག་པའི་གཤར་བྱང་"ནི་བཤེར་འདྲེན་ནང་གཤར་བྱང་མངོན་པ།

1st and 2nd Keys

དང་པ་དང་གཉིས་པའི་འགག་གནད་ཡི་གེ་ནི་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ཕ་ཡིན། "བཤེར་འདྲེན་ཆ་རྐྱེན་"ཡང་ན་"འདེམས་ཆོག་པའི་གཤར་བྱང་"དེ་ཡན་ལག་གཤར་བྱང་དུ་རྩིས་ནས་ཨང་དང་པའི་དང་ཨང་གཉིས་པའི་འགག་གནད་ཡི་གེའི་འོག་དུ་མངོན་པ།

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Match case

"ཡིག་ཆེ་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་"དེ་ཡིས་ཡིག་ཆེ་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་མཚོན་དགོས།

Word only

"ཡིག་ཧྲིལ་ཟླ་སྒྲིག་"གིས་བཤེར་འཚོལ་གྱི་གཤར་བྱང་ངེས་པར་དུ་ཁེར་རྐྱང་གི་ཚིག་ཡིན་པ་མཚམས་པ།


note

"ཡིག་ཆེ་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་"ཡང་ན་"ཡིག་ཧྲིལ་ཟླ་སྒྲིག་"འདེམས་གཞི་སྒུལ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ན་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་དྲ་མིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཐོག་དེ་ནས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་དགོས།


"བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་"གླིང་སྒྲོམ་ལ་བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས་བེད་མི་སྤྱོད་པ།

བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས་སྐབས་ གཤམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚད་འཛིན་བེད་སྤྱོད་དགས།

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

གལ་ཏེ་"ཡིག་ཆེ་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་"དང་"ཡི་གེ་ཧྲིལ་པོ་"གཤར་བྱང་དེ་གནས་སྟོང་ངམ (0) ཡིན་ན་རྣམ་གྲངས་འདི་གཉིས་"མིན་"ཡང་ན་ FALSE ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད་ དེ་མིན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་ཚད་"ཡིན་"ཡང་ན་ TRUEལ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

དཔེ་གཞི།

དཔེར་ན་ མིང་ "Boston" འདི་བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་ནང་གི་ "Cities" གཤར་བྱང་འོག་ཚུད་དགོས་ན་ བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་འི་ནང་གཤམ་གསལ་གྱི་ཕྲེང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཏེ།

Boston;Boston;Cities;;0;0

"Boston" ཡི་ཡིག་འབྲུ་དེ་ཆུང་བྲིས་ཡིན་ནའང་ དེ་མིན་བཞིན་ཪྙེད་ཐུབ་པ་ཡིན།

"Cities" གཤར་བྱང་འོག་གི་ Boston ནང་ "Beacon Hill" ཁུལ་ཚུད་པའི་ གཤམ་གསལ་ཕྲེང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཏེ།

Beacon Hill;Boston;Cities;

Please support us!