བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག

བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་ལ་ཚུད་དགོས་པའི་ཡིག་ཚིག་རེའུ་འགོད་གསར་འཛུགས་སམ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།

You can use the Find All button on the Find & Replace dialog to highlight all places where a word appears, then open the Insert Index Entry dialog to add that word and places to the alphabetical index. However, if you need the same set of alphabetical indexes in multiple documents, the concordance file allows you to enter every word just once, then use the list many times.

"བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་"གླིང་སྒྲོམ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱེད་པ།

  1. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type.

  2. "རིགས་"སྒྲོམ་ནང་"བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་"འདེམས་དགོས།

  3. འདེམས་གཞི་ས་ཁོངས་ནང་འདེམས་པའི་བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ནང་འདེམས།

  4. ཡིག་ཆ་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས་ དེ་ནས་གསར་འཛུགས་ཡང་ན་རྩོམ་སྒྲིག་འདེམས་དགོས།

བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆའི་ནང་གཤམ་གསལ་ཡིག་དུམ་འདུས་ཡོད།

"བཤེར་འཚོལ་གཤར་བྱང་"ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྲིས་རྟགས་ཀྱི་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ལ་ཟེར།

"འདེམས་ཆོག་པའི་གཤར་བྱང་"ནི་བཤེར་འདྲེན་ནང་གཤར་བྱང་མངོན་པ།

དང་པ་དང་གཉིས་པའི་འགག་གནད་ཡི་གེ་ནི་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ཕ་ཡིན། "བཤེར་འདྲེན་ཆ་རྐྱེན་"ཡང་ན་"འདེམས་ཆོག་པའི་གཤར་བྱང་"དེ་ཡན་ལག་གཤར་བྱང་དུ་རྩིས་ནས་ཨང་དང་པའི་དང་ཨང་གཉིས་པའི་འགག་གནད་ཡི་གེའི་འོག་དུ་མངོན་པ།

"ཡིག་ཆེ་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་"དེ་ཡིས་ཡིག་ཆེ་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་མཚོན་དགོས།

"ཡིག་ཧྲིལ་ཟླ་སྒྲིག་"གིས་བཤེར་འཚོལ་གྱི་གཤར་བྱང་ངེས་པར་དུ་ཁེར་རྐྱང་གི་ཚིག་ཡིན་པ་མཚམས་པ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

"ཡིག་ཆེ་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་"ཡང་ན་"ཡིག་ཧྲིལ་ཟླ་སྒྲིག་"འདེམས་གཞི་སྒུལ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ན་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་དྲ་མིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཐོག་དེ་ནས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་དགོས།


"བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་"གླིང་སྒྲོམ་ལ་བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས་བེད་མི་སྤྱོད་པ།

བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས་སྐབས་ གཤམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚད་འཛིན་བེད་སྤྱོད་དགས།

བཤེར་འཚོལ་གཤར་བྱང་ འདེམས་ཆོག་གཤར་བྱང་ འགག་གནད་ཡི་གེ་དང་པོ་ འགག་གནད་ཡི་གེ་གཉིས་པ་ ཡིག་ཆེ་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་ ཡིག་ཧྲིལ་ཟླ་སྒྲིག

གལ་ཏེ་"ཡིག་ཆེ་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་"དང་"ཡི་གེ་ཧྲིལ་པོ་"གཤར་བྱང་དེ་གནས་སྟོང་ངམ (0) ཡིན་ན་རྣམ་གྲངས་འདི་གཉིས་"མིན་"ཡང་ན་ FALSE ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད་ དེ་མིན་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་ཚད་"ཡིན་"ཡང་ན་ TRUEལ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

དཔེ་གཞི།

དཔེར་ན་ མིང་ "Boston" འདི་བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་ནང་གི་ "Cities" གཤར་བྱང་འོག་ཚུད་དགོས་ན་ བཤེར་འདྲེན་ཡིག་ཆ་འི་ནང་གཤམ་གསལ་གྱི་ཕྲེང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཏེ།

པེ་ཅིན་ པེ་ཅིན་ གྲོང་ཁྱེར་ 0 0

"Boston" ཡི་ཡིག་འབྲུ་དེ་ཆུང་བྲིས་ཡིན་ནའང་ དེ་མིན་བཞིན་ཪྙེད་ཐུབ་པ་ཡིན།

"Cities" གཤར་བྱང་འོག་གི་ Boston ནང་ "Beacon Hill" ཁུལ་ཚུད་པའི་ གཤམ་གསལ་ཕྲེང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཏེ།

朝阳 པེ་ཅིན་ གྲོང་ཁྱེར།

Please support us!