གཤར་བྱང་(ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་)

ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz37 not found).


རིགས།

ཡིག་ཚང་མི་འདྲ་བའི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ མངོན་པའི་རིགས་ཀྱང་མི་འདྲ་བ།

གྲུབ་ཆ་དང་རྣམ་གཞག

གུར་ཆ་ཕྲེང་གི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཁ་བྱང་རིམ་པའི་དཀར་ཆག་ཚབ་ཨང་མངོན་པ།ཁ་བྱང་རིམ་པའི་ཕྱི་རྣམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ན་ ཕྲེང་དེའི་སྟོང་སྒྲོན་ནང་ཚབ་ཨང་ངམ་ཡང་ན་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས། སྟོང་སྒྲོམ་ངམ་ཚབ་ཨང་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནའང་རུང་ དེ་ནས་ཚབཨང་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

རེའུ་འགོད་གནས་ (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

རིགས།

Lists the available bibliography entries. To add an entry to the Structure line, click the entry, click in an empty box on the Structure line, and then click Insert. Use the Define Bibliography Entry dialog to add new entries.

ཁ་གྲངས།

གྲུབ་ཆའི་ཕྲེང་འདེམས་ངེས་ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་གི་འདྲེན་སྤྱོད་ཚབ་ཨང་་སྣོན་དགོས།རེའུ་འགོད་ནང་གི་གཤར་བྱང་འདེམས་པ་དང་ སྟོང་སྒྲོམ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཐོག་དེ་ནས་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

སུབ་པ།

གྲུབ་ཆའི་ཕྲེང་ནང་ནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ཚབ་ཨང་སུབ་དགོས།

ཆ་ཚང་།

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

གླིང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ན་ དེའི་ནང་ནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

རིམ་སྒྲིག་གཞིགས་པ།

ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་གི་རིམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ།

ཡིག་ཚགས་གནས་ས།

ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འདྲེན་སྤྱོད་གནས་ས་བརྟེན་ནས་དེ་དག་ལ་རིམ་སྒྲིག་དགོས། གལ་ཏེ་རང་འགུལ་ཨང་བྲིས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་བེད་སྤྱོད་དགོས་ན་ འདེམས་གཞིའི་དེར་རྐྱང་རྡེབ་གནང་དགོས།

ནང་དོན།

གཏན་འཁེལ་བའི་རིམ་སྒྲིག་གི་འགག་གནད་ཚིག་ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་ལ་རིམ་པ་སྒྲིག་དགོས་ཏེ།དཔེར་ན་ རྩོམ་པ་པོ་པར་བསྐྲུན་ལེ་དུམ་མཚམས་ལ་གཞིགས་ནས་ལྟ་བུ།

རིམ་སྒྲིག་འགག་གནད་ཚིག

1、2 ཡང་ན་ 3

རིམ་སྒྲིག་ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་སྐབས་གཞི་འཛིན་པའི་གཤར་བྱང་འདེམས་དགོས།རིམ་སྒྲིག་ཐབས་ཤེས་ས་ཁོངས་ནང་ཁོ་ནའི་ནང་དོན་རྐྱང་འདིམསསྒྲོམ་གནོན་མཐེབ་བདམས་པའི་རྗེས་ལ་ གཞི་ནས་འདེམས་གཞི་དེ་བེད་སྤོད་བྱས་ཆོག།

AZ

ཡིག་འབྲུ་ཨང་ཀིའི་ཚུལ་གྱི་རིམ་བར་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་ལ་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།

ZA

ཡིག་འབྲུ་ཨང་ཀིའི་ཚུལ་གྱི་རིམ་བར་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་ལ་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།

Please support us!