གཤར་བྱང་(བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་)

བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz36 not found).


རིམ་པ།

Select the level that you want to define.

བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་རིམ་པ་གཅིག་ལས་མེད།

གྲུབ་ཆ་དང་རྣམ་གཞག

གུར་ཆ་ཕྲེང་གི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཁ་བྱང་རིམ་པའི་དཀར་ཆག་ཚབ་ཨང་མངོན་པ།ཁ་བྱང་རིམ་པའི་ཕྱི་རྣམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ན་ ཕྲེང་དེའི་སྟོང་སྒྲོན་ནང་ཚབ་ཨང་ངམ་ཡང་ན་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས། སྟོང་སྒྲོམ་ངམ་ཚབ་ཨང་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནའང་རུང་ དེ་ནས་ཚབཨང་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

གཤར་བྱང་ཡི་གེ་ (E)

Inserts the text of the selected entry.

རེའུ་འགོད་གནས་ (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

ཤོག་ཨང་ (#)

གཤར་བྱང་ཤོག་ཨང་བསྒརའཛུད་བྱེད།

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་(LS དང་ LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

ཆ་ཚང་།

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

གླིང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ན་ དེའི་ནང་ནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

note

The next three options are available when the T icon is selected.


ཡིག་རྟགས་ཁ་སྐོང་།

བེད་སྤྱོད་དགསདགས་པའི་རེའུ་འགོད་རྟགས་ཀྱི་སྔོན་འཇོག་ཡིག་རྟགས་འདེམས་དགོས།

རེའུ་འགོད་གནས་ཀྱི་གནས་ས།

གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཐའ་རྒྱང་དང་རེའུ་འགོད་གནས་ཀྱི་བར་འཚམས་སུ་བཞག་དགོས་པའི་ཆོད་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

གཡས་སྙོམས་གཤིབ།

རེའུ་འགོད་གནས་དང་གཡས་ལོས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཐང་རྒྱང་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད་པ།

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

རེའུ་འགོད་རྟགས་དང་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་ནང་བསྐུམ་གྱི་གནས་ས་ལེགས་སྒྲིག

ལྟོས་བཅོས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་འདེམས་གཞི་ཁ་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་"གཡོན་བསྐུམ་འཕྲི་"ཐང་མཚན་འཇོག་གྱི་གྲངས་ཐང་ནས་རེའུ་འགོད་རྟགས་གནས་ངེས་བྱེད། དེ་མིན་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གཡོན་ངོས་ཡི་གེའི་མཐའ་རྒྱང་གིས་རེའུ་འགོད་གནས་གནས་ངེས་བྱེད་དགོས།

Please support us!