གཤར་བྱང་(བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་)

བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz36 not found).


རིམ་པ།

Select the level that you want to define.

བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་རིམ་པ་གཅིག་ལས་མེད།

གྲུབ་ཆ་དང་རྣམ་གཞག

གུར་ཆ་ཕྲེང་གི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཁ་བྱང་རིམ་པའི་དཀར་ཆག་ཚབ་ཨང་མངོན་པ།ཁ་བྱང་རིམ་པའི་ཕྱི་རྣམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ན་ ཕྲེང་དེའི་སྟོང་སྒྲོན་ནང་ཚབ་ཨང་ངམ་ཡང་ན་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས། སྟོང་སྒྲོམ་ངམ་ཚབ་ཨང་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནའང་རུང་ དེ་ནས་ཚབཨང་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

གཤར་བྱང་ཡི་གེ་ (E)

ལེ་ཚན་ཁ་བྱང་གི་ཡི་གེ་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་པ།

རེའུ་འགོད་གནས་ (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

ཤོག་ཨང་ (#)

གཤར་བྱང་ཤོག་ཨང་བསྒརའཛུད་བྱེད།

ལེ་ཚན་ཆ་འཕྲིན།

Inserts chapter information, such as the chapter heading and number. Select the information that you want to display in the Chapter entry box.

ལེ་ཚན་གཤར་བྱང་།

བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ནང་ཚུད་པའི་ལེ་ཚན་ཆ་འཕྲིན་འདེམས་པ།

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

གྲུབ་ཆ་ཕྲེང་ནང་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་འདེམས་ངེས་ཡིན།

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

གླིང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ན་ དེའི་ནང་ནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

ཡིག་རྟགས་ཁ་སྐོང་།

བེད་སྤྱོད་དགསདགས་པའི་རེའུ་འགོད་རྟགས་ཀྱི་སྔོན་འཇོག་ཡིག་རྟགས་འདེམས་དགོས།

རེའུ་འགོད་གནས་ཀྱི་གནས་ས།

གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཐའ་རྒྱང་དང་རེའུ་འགོད་གནས་ཀྱི་བར་འཚམས་སུ་བཞག་དགོས་པའི་ཆོད་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

གཡས་སྙོམས་གཤིབ།

རེའུ་འགོད་གནས་དང་གཡས་ལོས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཐང་རྒྱང་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད་པ།

རྣམ་བཞག

Only visible when you click the E# button in the Structure line. Select to show the chapter number with or without separator.

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

རེའུ་འགོད་རྟགས་དང་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་ནང་བསྐུམ་གྱི་གནས་ས་ལེགས་སྒྲིག

ལྟོས་བཅོས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་འདེམས་གཞི་ཁ་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་"གཡོན་བསྐུམ་འཕྲི་"ཐང་མཚན་འཇོག་གྱི་གྲངས་ཐང་ནས་རེའུ་འགོད་རྟགས་གནས་ངེས་བྱེད། དེ་མིན་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གཡོན་ངོས་ཡི་གེའི་མཐའ་རྒྱང་གིས་རེའུ་འགོད་གནས་གནས་ངེས་བྱེད་དགོས།

Please support us!