གཤར་བྱང་(བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་)

ཡིག་འབུའི་རིམ་སྒྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [དཀར་ཆག་...] - "གཤར་བྱང"འདེམས་གཞི་ཁ་(འདེམས་རྒྱུའི་རིགས་"འདྲེན་བྱེད་དཀར་ཆག་"སྐབས་) ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [དཀར་ཆག་...] - "གཤར་བྱང"འདེམས་གཞི་ཁ་(འདེམས་རྒྱུའི་རིགས་"འདྲེན་བྱེད་དཀར་ཆག་"སྐབས་)


རིམ་པ།

Select the level that you want to define.

རིམ་པ་ "S" ནི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་དེ་ཡིག་འབྲུའི་ཁ་བྱང་ཁག་གི་འོག་ཏུ་ཆ་བགོས་དགོས།རྣམ་གཞག་ཅན་ས་ཁོངས་ནང་གི་ཡིག་འབྲུ་བར་གཅོད་རྟགས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་དགོས།

གྲུབ་ཆ་དང་རྣམ་གཞག

གུར་ཆ་ཕྲེང་གི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཁ་བྱང་རིམ་པའི་དཀར་ཆག་ཚབ་ཨང་མངོན་པ།ཁ་བྱང་རིམ་པའི་ཕྱི་རྣམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ན་ ཕྲེང་དེའི་སྟོང་སྒྲོན་ནང་ཚབ་ཨང་ངམ་ཡང་ན་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས། སྟོང་སྒྲོམ་ངམ་ཚབ་ཨང་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནའང་རུང་ དེ་ནས་ཚབཨང་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

གཤར་བྱང་ཡི་གེ་ (E)

ལེ་ཚན་ཁ་བྱང་གི་ཡི་གེ་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་པ།

རེའུ་འགོད་གནས་ (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

ལེ་ཚན་ཆ་འཕྲིན།

Inserts chapter information, such as the chapter heading and number. Select the information that you want to display in the Chapter entry box.

ལེ་ཚན་གཤར་བྱང་།

བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ནང་ཚུད་པའི་ལེ་ཚན་ཆ་འཕྲིན་འདེམས་པ།

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

ཤོག་ཨང་ (#)

གཤར་བྱང་ཤོག་ཨང་བསྒརའཛུད་བྱེད།

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

གྲུབ་ཆ་ཕྲེང་ནང་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་འདེམས་ངེས་ཡིན།

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

གླིང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ན་ དེའི་ནང་ནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

ཡིག་རྟགས་ཁ་སྐོང་།

བེད་སྤྱོད་དགསདགས་པའི་རེའུ་འགོད་རྟགས་ཀྱི་སྔོན་འཇོག་ཡིག་རྟགས་འདེམས་དགོས།

རེའུ་འགོད་གནས་ཀྱི་གནས་ས།

གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཐའ་རྒྱང་དང་རེའུ་འགོད་གནས་ཀྱི་བར་འཚམས་སུ་བཞག་དགོས་པའི་ཆོད་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

གཡས་སྙོམས་གཤིབ།

རེའུ་འགོད་གནས་དང་གཡས་ལོས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཐང་རྒྱང་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད་པ།

རྣམ་བཞག

Only visible when you click the E# button in the Structure line. Select to show the chapter number with or without separator.

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

རེའུ་འགོད་རྟགས་དང་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་ནང་བསྐུམ་གྱི་གནས་ས་ལེགས་སྒྲིག

ལྟོས་བཅོས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་འདེམས་གཞི་ཁ་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་"གཡོན་བསྐུམ་འཕྲི་"ཐང་མཚན་འཇོག་གྱི་གྲངས་ཐང་ནས་རེའུ་འགོད་རྟགས་གནས་ངེས་བྱེད། དེ་མིན་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གཡོན་ངོས་ཡི་གེའི་མཐའ་རྒྱང་གིས་རེའུ་འགོད་གནས་གནས་ངེས་བྱེད་དགོས།

གཤར་བྱང་གཙོ་བོའི་ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་ནང་གཤར་བྱང་གཙོ་བོའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ཞིག་གཤར་བྱང་གཙོ་བོར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་ན་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བཤེར་འདྲེན་ཡིག་དུམ་མདུན་དུ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཐོག་ དེ་ནས་[བསྒརའཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [གཤར་བྱང་...]འདེམས་དགོས།

ཡིག་འབྲུ་བར་གཅོད་རྟགས།

ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་སྒྲིག་པར་ལ་བརྟེན་ནས་བཤེརབརྟེན་འདྲེན་གཤར་བྱང་གྱི་ཡིག་འབྲུ་ཐོག་མ་དེ་ས་ཁོངས་ཁ་བྱང་དུ་རྩིས་ནས་བེད་སྤྱོད་དགོས།

འཚམས་རྟགས་དེ་མཐེབ་ཨང་དབྱེ་དགོས།

མཚུངས་ནང་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ལ་ གཤར་བྱང་ཁག་གི་བར་འཚམས་རྟགས་ཀྱིས་བར་གཅོདགཅོད་བྱེད་དགོས།

Please support us!