གཤར་བྱང་(བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་)

ཡིག་འབུའི་རིམ་སྒྲིག་ལ་བརྟེན་ནས་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [དཀར་ཆག་...] - "གཤར་བྱང"འདེམས་གཞི་ཁ་(འདེམས་རྒྱུའི་རིགས་"འདྲེན་བྱེད་དཀར་ཆག་"སྐབས་) ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [དཀར་ཆག་...] - "གཤར་བྱང"འདེམས་གཞི་ཁ་(འདེམས་རྒྱུའི་རིགས་"འདྲེན་བྱེད་དཀར་ཆག་"སྐབས་)


རིམ་པ།

Select the level that you want to define.

རིམ་པ་ "S" ནི་ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་དེ་ཡིག་འབྲུའི་ཁ་བྱང་ཁག་གི་འོག་ཏུ་ཆ་བགོས་དགོས།རྣམ་གཞག་ཅན་ས་ཁོངས་ནང་གི་ཡིག་འབྲུ་བར་གཅོད་རྟགས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་དགོས།

གྲུབ་ཆ་དང་རྣམ་གཞག

གུར་ཆ་ཕྲེང་གི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཁ་བྱང་རིམ་པའི་དཀར་ཆག་ཚབ་ཨང་མངོན་པ།ཁ་བྱང་རིམ་པའི་ཕྱི་རྣམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ན་ ཕྲེང་དེའི་སྟོང་སྒྲོན་ནང་ཚབ་ཨང་ངམ་ཡང་ན་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས། སྟོང་སྒྲོམ་ངམ་ཚབ་ཨང་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནའང་རུང་ དེ་ནས་ཚབཨང་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

གཤར་བྱང་ཡི་གེ་ (E)

Inserts the text of the selected entry.

རེའུ་འགོད་གནས་ (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

ཤོག་ཨང་ (#)

གཤར་བྱང་ཤོག་ཨང་བསྒརའཛུད་བྱེད།

ཆ་ཚང་།

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

གླིང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ན་ དེའི་ནང་ནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

note

The next three options are available when the T icon is selected.


ཡིག་རྟགས་ཁ་སྐོང་།

བེད་སྤྱོད་དགསདགས་པའི་རེའུ་འགོད་རྟགས་ཀྱི་སྔོན་འཇོག་ཡིག་རྟགས་འདེམས་དགོས།

རེའུ་འགོད་གནས་ཀྱི་གནས་ས།

གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཐའ་རྒྱང་དང་རེའུ་འགོད་གནས་ཀྱི་བར་འཚམས་སུ་བཞག་དགོས་པའི་ཆོད་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

གཡས་སྙོམས་གཤིབ།

རེའུ་འགོད་གནས་དང་གཡས་ལོས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཐང་རྒྱང་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད་པ།

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

གཤར་བྱང་གཙོ་བོའི་ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་ནང་གཤར་བྱང་གཙོ་བོའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ཞིག་གཤར་བྱང་གཙོ་བོར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་ན་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བཤེར་འདྲེན་ཡིག་དུམ་མདུན་དུ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཐོག་ དེ་ནས་[བསྒརའཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [གཤར་བྱང་...]འདེམས་དགོས།

ཡིག་འབྲུ་བར་གཅོད་རྟགས།

ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་སྒྲིག་པར་ལ་བརྟེན་ནས་བཤེརབརྟེན་འདྲེན་གཤར་བྱང་གྱི་ཡིག་འབྲུ་ཐོག་མ་དེ་ས་ཁོངས་ཁ་བྱང་དུ་རྩིས་ནས་བེད་སྤྱོད་དགོས།

འཚམས་རྟགས་དེ་མཐེབ་ཨང་དབྱེ་དགོས།

མཚུངས་ནང་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ལ་ གཤར་བྱང་ཁག་གི་བར་འཚམས་རྟགས་ཀྱིས་བར་གཅོདགཅོད་བྱེད་དགོས།

རེའུ་འགོད་རྟགས་དང་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་ནང་བསྐུམ་གྱི་གནས་ས་ལེགས་སྒྲིག

ལྟོས་བཅོས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་འདེམས་གཞི་ཁ་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་"གཡོན་བསྐུམ་འཕྲི་"ཐང་མཚན་འཇོག་གྱི་གྲངས་ཐང་ནས་རེའུ་འགོད་རྟགས་གནས་ངེས་བྱེད། དེ་མིན་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གཡོན་ངོས་ཡི་གེའི་མཐའ་རྒྱང་གིས་རེའུ་འགོད་གནས་གནས་ངེས་བྱེད་དགོས།

Please support us!