རེའུ་མིག་དཀར་ཆག་

"རེའུ་མིག་དཀར་ཆག་"འདེམས་ནས་དཀར་ཆག་རིགས་སུ་རྩིས་སྐབས་ གཤམ་གྱི་འདེམ་གཞི་ཁ་ག་བེད་སྤྱད་ཆོག།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)


རིགས་དང་ཁ་བྱང་།

དཀར་ཆག་ནང་གི་རིགས་དང་ཁ་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཁ་བྱང་།

བདམས་པའི་དཀར་ཆག་གི་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

རིགས།

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

ལག་འགུག་བཟོ་བཅོས་བཀག་དགོས།

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

གདམ་ནི་ཡིག་ཚགས་ཡོངས་རྫོགས་སོགས་ཡང་ན་མིང་སྔའི་ལེའུ་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།

གསར་འཛུགས་བེད་སྤྱོད།

ཟླ་དྲིལ་གཏོང་དགོས་པའི་དཀར་ཆག་ཆ་འཕྲིན་གཏན་འཁེལ།

ཤོག་བྱང་།

བྱ་ཡུལ་ཤོག་བྱང་བརྒྱུད་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གསར་འཛུགས་བྱེད།ཤོག་བྱང་ཞིག་བྱ་ཡུལ་དུ་ཁ་སྣོན་རྒྱབ་དགོས་ཚེ་ བྱ་ཡུལ་དེ་འདེམས་ཐོག་ དེ་ནས་[བསྒརའཛུད་] - [མཚན་མཆན་...]འདེམས་དགོས།

རིགས་དབྱེ།

དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གི་ཤོག་བྱང་རིགས་དབྱེ་བཀོད་སྤྱོད་འདེམས་དགོས།

མངོན་པ།

Select the part of the caption that you want to display in the index entries. The following table illustrates the options that can be selected, based on the caption “Figure 24: The Sun”, where “Figure 24” was generated automatically when the caption was inserted, while “The Sun” is the caption text added by the user.

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ལ་ནང་དོན་ཁྲོད་ཀྱིས་གདམ་ག་མངོན་པ།

དཀར་ཆག་ནང་གི་གཤར་བྱང་།

Reference

Figure 24: The Sun

རིགས་དང་ཨང་སྒྲིག

Figure 24

Caption Text

ཉི་མ།


If you select “Caption Text”, the punctuation and the space at the beginning of the caption are not included in the index entry.

བྱ་ཡུལ་མིང་།

བྱ་ཡུལ་མིང་བརྒྱུད་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།དཔེར་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་རོགས་ནང་བྱ་ཡུལ་མིང་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཆོག་པ་མ་ཟད་ གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་བེད་སྤྱོད་ནས་དེ་དག་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག

Please support us!