བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་

"བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་"འདེམས་ནས་དཀར་ཆག་རིགས་ལ་རྩི་བའི་སྐབས་གཤམ་གསལ་འདེམས་གཞི་ཁ་བེད་སྤྱོད་ཆས་ཆོག།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)


རིགས་དང་ཁ་བྱང་།

དཀར་ཆག་ནང་གི་རིགས་དང་ཁ་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཁ་བྱང་།

བདམས་པའི་དཀར་ཆག་གི་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

རིགས།

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

ལག་འགུག་བཟོ་བཅོས་བཀག་དགོས།

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

གདམ་ནི་ཡིག་ཚགས་ཡོངས་རྫོགས་སོགས་ཡང་ན་མིང་སྔའི་ལེའུ་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།

འདེམས་གཞི།

གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་གཤར་བྱང་ཟླ་དྲིལ་བ།

གཤར་བྱང་རྐྱང་པ་བཀོལ་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་ཚབ་བརྗེ་བྱེད་ཅིང་ གཤར་བྱང་རྐྱང་པ་དེས་ཡིག་ཚགས་ནང་ཐོན་པའི་ཤོག་ཨང་གཤར་བྱང་བསྒྲིགས་ཡོད་དེ།དཔེར་ན་ གཤར་བྱང་"མཐོང་རིས་ 10、མཐོང་རིས་ 43"ཟླ་དྲིལ་བ་"མཐོང་རིས་ 10、43"

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

སྤྱོད་པ་ - ཟླ་དྲིལ།

གཤར་བྱང་རྐྱང་པ་ཚབ་བརྗེ་བྱས་ནས་ཐོག་པའི་ཤོག་ལྷེ་མདུད་མའི་ཐོག་གི་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་མཚུངས་པ་སྤྱོད་ཅིང་ གཤར་བྱང་ཐོན་པའི་ཤོག་ཨང་ཁྱབ་ཁོངས་ཁྲོད་ཡོད་དགོས། དཔེར་ན་ གཤར་བྱང་"མཐོང་རིས་ 10 མཐོང་རིས་ 11 མཐོང་རིས་ 12"ཟླ་དྲིལ་བ་"མཐོང་རིས་ 10-12"

ཡིག་འབྲུའི་ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ།

གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རྣམ་གྲངས་ནང་ཡིག་ཆེ་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་བྱེདདགོས།ཡ་གླིང་སྐད་བརྡའི་ཐད་དམིགས་གསལ་ལས་སྣོན་འགའ་ཞིག་བྱེད་པ་མཁོ་བས།གལ་ཏེ་ཡིག་ཚགས་ནང་ཐོག་མར་ཐོན་པའི་་གཤར་བྱང་ལ་གཞིགས་ཏེ་གཤར་བྱང་གི་ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས་ན་"གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་གཤར་བྱང་ཟླ་དྲིལ་བ་"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གནང་དགོས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡ་གླིང་སྐད་བརྡ་ལ་རིམ་མང་གོ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ན་ "ཡིག་འབྲུའི་ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ་"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་དགོས།རིམ་མང་གོ་རིམ་སྒྲིབ་ནང་ གཤར་བྱང་གི་ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུང་དང་སྒྲ་གདངས་རྟགས་སྣང་མེད་བྱེད་སྲིད་ལ་ གཤར་བྱང་གི་གཞི་རྩའི་རྣམ་པ་གཤིབ་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་གལ་སྲིད་རྣམ་པ་མཚུངས་ན་ སྒྲ་གདངས་རྟགས་གཤིབ་བསྡུར་བྱེད་པ་དང་གལ་སྲིད་རྣམ་པ་སྔར་བཞིན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ན་ ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུང་དང་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ཞེང་ཚད་འཇར་ཡིག་དབྱངས་གསལ་གྱི་ཁྱད་པར་གཤིབ་བསྡུར་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད།


རང་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཆེན་གཤར་བྱང་དུ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

རང་འགུལ་ཡིག་ཆེན་གྱི་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གི་ཡིག་འབྲུ་ཨང་དང་པོ།

མཐེབ་ཨང་དེ་ཁེར་རྐྱང་གི་གཤར་བྱང་དུ་རྩིས་པ།

དཀར་ཆག་འགག་གནད་ཚིག་དེ་ཁེར་རྐྱང་གི་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་བསྒརའཛུད་བྱེད།དཀར་ཆག་འགག་གནད་ཚིག་དེ་ཁེར་རྐྱང་གི་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་བསྒརའཛུད་བྱེད་ དང་འགག་གནད་ཚིག་ཡི་གེའི་གཤར་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དེ་ནང་སྒུམ་གྱི་ཡན་ལག་གཤར་བྱང་དུ་རྩིས་པ་རེད།

དཀར་ཆག་གི་འགག་གནད་ཚིག་ལ་མཚན་འཇོག་བྱེད་དགོས་ན་ "བསྒརའཛུད་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་"གླིང་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་དགོས།

ཡིག་ཆ་ནས་གཤར་བྱང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱེད་པ།

བེད་སྤྱོད་དཀར་ཆག་ཡིག་ཆ་(དཀར་ཆག་ནང་ཚུད་དགོས་པའི་ཡིག་ཚིག་རེའུ་འགོད་)དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་རང་འགུལ་གྱིས་བྲིས་རྟགས་བྱེད་པ་བེད་སྤྱོད་པ།

ཡིག་ཆ།

དཀར་ཆག་ཡིག་ཆ་འདེམས་པ་དང་གསར་འཛུགས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

རིམ་སྒྲིག

དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོལ་བའི་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ།

སྐད་བརྡ།

དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་རིམ་སྒྲིག་གི་སྐད་བརྡའི་ལམ་སྲོལ་བཀོལ་བའི་འདེམས་དགོས།

གནད་ཆེའི་རིགས།

གལ་ཏེ་གྲངས་ཐང་གཞིར་བཟུང་ནས་ཨང་བྲིས་ལ་གོ་རིམ་སྒྲིག་བསམ་ན་(དཔེར་ན་ 1、2、12) ཨང་ཀི་གདམ་གནང་དགོས།གལ་ཏེ་ཡིག་རྟགས་ཚབ་ཨང་གཞིར་བཟུང་ནས་ཨང་བྲིས་ལ་གོ་རིམ་སྒྲིག་བསལ་ནང་(དཔེར་ན་ 1、12、2) ཡིག་འབྲུའི་ཨང་གི་གདམ་ནང་དགོས།

Please support us!