ནང་དོན་དཀར་ཆག་

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


རིགས་དང་ཁ་བྱང་།

དཀར་ཆག་ནང་གི་རིགས་དང་ཁ་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རིགས།

བསྒརའཛུད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིགས་འདེམས་དགོས་ན།འདེམས་གཞི་ཁ་དེའི་ཐོག་གི་འདེམས་གཞི་དེ་སྤྱོད་ཆོག་མིན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བདམས་པའི་དཀར་ཆག་རིགས་ལ་རག་ལས་ཡོད།གལ་ཏ་[བསྒརའཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [དཀར་ཆག་...]འདེམས་པའི་སྐབས་ འོ་རྟགས་དེ་དཀར་ཆག་ནང་ གནས་པ་དཀར་ཆག་དེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག

ཁ་བྱང་།

བདམས་པའི་དཀར་ཆག་གི་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

ལག་འགུག་བཟོ་བཅོས་བཀག་དགོས།

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

དཀར་ཆག་གསར་སྣོན།

གདམ་ནི་ཡིག་ཚགས་ཡོངས་རྫོགས་སོགས་ཡང་ན་མིང་སྔའི་ལེའུ་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།

རིམ་པ་ཚུད་པ།

དཀར་ཆག་ནང་ཚུད་དགོས་པའི་རིམ་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

གསར་འཛུགས་བེད་སྤྱོད།

ས་ཁོངས་དེ་བོད་སྤྱོད་ཀྱིས་དཀར་ཆག་ནང་ཚུད་པའི་ཆ་འཕྲིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རྩ་འཛིན།

རྩ་འཛིན་རིམ་པའི་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱེད་པ་བེད་སྤྱད་ན་ གཞི་ནས་དཀར་ཆག་ནང་སྔོན་སྒྲིག་གི་ཁ་བྱང་བཟོ་ལྟ་(ཁ་བྱང་ 1-10)རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་དུམ་མཚམས་ཤིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་ཁ་སྣོན་ཡོང་ཐུབ།

You can also assign the outline levels in the Outline & Numbering tab page of the Format - Paragraph dialog.

བཟོ་ལྟ་གཞན་དག

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

tip

You can include the Figure Index Heading or Bibliography Heading styles, as well as any other relevant heading style, to the Table of Contents.


གཏན་འཁེལ་བཟོ་ལྟ།

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

དཀར་ཆག་བྲིས་རྟགས།

[བསྒརའཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [གཤར་བྱང་...]འདེམས་པ་བརྒྱུད་དཀར་ཆག་ནང་བསྒརའཛུད་ཀྱི་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་ཚུད་ཡོད།

Please support us!