Type

ཁྱེད་ཀྱིས་འདེམས་གཞི་ཁ་དེ་གཏན་འཁེལ་བ་མ་ཟད་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་པའི་དཀར་ཆག་རིགས་བེད་སྤོད་བྱས་ཆོག་ལ་དཀར་ཆག་ རང་མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱས་ན་འང་རུང་།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)


ཁྱེད་ཀྱིས་བདམས་པའི་དཀར་ཆག་རིགས་ལ་གཞིགས་ནས་ འདེམས་གཞི་ཁ་དེར་གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཚུད་ཆོག

ནང་དོན་དཀར་ཆག་

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་

"བཤེར་འདྲེན་དཀར་ཆག་"འདེམས་ནས་དཀར་ཆག་རིགས་ལ་རྩི་བའི་སྐབས་གཤམ་གསལ་འདེམས་གཞི་ཁ་བེད་སྤྱོད་ཆས་ཆོག།

རིས་བསྒར་དཀར་ཆག་

"རིས་བསྒར་དཀར་ཆག་"འདེམས་པ་དཀར་ཆག་རིགས་ལ་བརྩིས་ནས་ གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཁག་བེད་སྤྱོད་ཆོག།

རེའུ་མིག་དཀར་ཆག་

"རེའུ་མིག་དཀར་ཆག་"འདེམས་ནས་དཀར་ཆག་རིགས་སུ་རྩིས་སྐབས་ གཤམ་གྱི་འདེམ་གཞི་ཁ་ག་བེད་སྤྱད་ཆོག།

རང་མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་

"རང་མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་"འདེམས་ནས་དེ་དཀར་ཆག་རིགས་སུ་རྩིས་སྐབས་ གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཁག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག།

བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་

"བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག་"འདེམས་པ་དེ་དཀར་ཆག་རིགས་སུ་རྩིས་སྐབས་ གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཁག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག།

ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་

"ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་"འདེམས་པ་དེ་དཀར་ཆག་རིགས་སུ་རྩིས་སྐབས་ གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཁག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག།

བེད་སྤྱོད་དཀར་ཆག་དང་བཤེར་འདྲེན་

གཤར་བྱང་

Please support us!