བཟོ་ལྟ་

གཅིག་པ་མིན་པའི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག་པ་དེར་ བཤེརའདྲེན་ཁ་བྱང་དང་བར་གཅོད་རྟགས་དང་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག་པ་རེད། གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་ད་དུང་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#stichwortverzeichnisverz3 not found).


གཏན་འཁེལ།

རིམ་པ།

རྣམ་གཞག་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་བཤེར་འདྲེན་རིམ་པ་འདེམས་དགོས།

དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ།

བདམས་ཟིན་པའི་བཤེར་འདྲེན་རིམ་པའི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་མཚོན་ནས་ དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"(<) གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

<

བདམས་པའི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་བདམས་པའི་བཤེར་འདྲེན་རིམ་པའི་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་དགོས།

ཁས་ལེན།

བདམས་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་"ཁས་ལེན་"དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

Opens the Paragraph Style dialog, where you can modify the selected paragraph style.

Please support us!