Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#stichwortverzeichnisverz not found).


ཁྱེད་ཀྱི་གླིང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་སྔོན་ལྟ་བྱས་ཆོག

ཁྱེད་ཀྱིས་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་གི་རིགས་ལ་གཞིགས་ནས་ གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཁ་མངོན་རྒྱུ་རེད།

Type

ཁྱེད་ཀྱིས་འདེམས་གཞི་ཁ་དེ་གཏན་འཁེལ་བ་མ་ཟད་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་པའི་དཀར་ཆག་རིགས་བེད་སྤོད་བྱས་ཆོག་ལ་དཀར་ཆག་ རང་མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱས་ན་འང་རུང་།

གཤར་བྱང་

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

བཟོ་ལྟ་

གཅིག་པ་མིན་པའི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག་པ་དེར་ བཤེརའདྲེན་ཁ་བྱང་དང་བར་གཅོད་རྟགས་དང་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག་པ་རེད། གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་ད་དུང་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག

ཚང་

ཤོག་དངོས་རྣམ་པ་ཡིག་དེན་སྒྲོ་བའམ་ཁེངས་འོགས་ཀྱི་ཚང་གྲངས་ཚང་དབྱེའི་པར་རིས་སྤྱོད་དགོས་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

འདེམས་གཞི་ཁ་དེ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་གི་ཚང་དབྱེའི་པར་དབྱིབས་བེད་སྤྱོད་དགོས། ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་ དཀར་ཆག་ཁ་བྱང་དེ་ཁེར་རྐྱང་དུ་ཚང་ཞིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ ཤོག་ངོས་ཀྱི་གཡོ་གྱི་མཐའ་རྒྱང་ནས་གཡས་སུ་བསྣར་གྱི་ཡོད།

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

བེད་སྤྱོད་དཀར་ཆག་དང་བཤེར་འདྲེན་

Please support us!