Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#stichwortverzeichnisverz not found).


ཁྱེད་ཀྱི་གླིང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་སྔོན་ལྟ་བྱས་ཆོག

ཁྱེད་ཀྱིས་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་གི་རིགས་ལ་གཞིགས་ནས་ གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ཁ་མངོན་རྒྱུ་རེད།

Type

ཁྱེད་ཀྱིས་འདེམས་གཞི་ཁ་དེ་གཏན་འཁེལ་བ་མ་ཟད་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་པའི་དཀར་ཆག་རིགས་བེད་སྤོད་བྱས་ཆོག་ལ་དཀར་ཆག་ རང་མཚན་འཇོག་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་བྱས་ན་འང་རུང་།

གཤར་བྱང་

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

བཟོ་ལྟ་

Assign paragraph styles to index titles and index entries in Table of Contents, Indexes, and Bibliography. For Alphabetical Indexes, paragraph styles can be assigned to separators. You can also edit paragraph styles from this dialog.

ཚང་

ཤོག་དངོས་རྣམ་པ་ཡིག་དེན་སྒྲོ་བའམ་ཁེངས་འོགས་ཀྱི་ཚང་གྲངས་ཚང་དབྱེའི་པར་རིས་སྤྱོད་དགོས་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

འདེམས་གཞི་ཁ་དེ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་བཤེར་འདྲེན་ནམ་དཀར་ཆག་གི་ཚང་དབྱེའི་པར་དབྱིབས་བེད་སྤྱོད་དགོས། ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་ དཀར་ཆག་ཁ་བྱང་དེ་ཁེར་རྐྱང་དུ་ཚང་ཞིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ ཤོག་ངོས་ཀྱི་གཡོ་གྱི་མཐའ་རྒྱང་ནས་གཡས་སུ་བསྣར་གྱི་ཡོད།

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Please support us!