ཡིག་དུམ་ནང་འཇུག

ཡིག་ཚགས་ནང་ཡིག་དེབ་ཡིག་དུམ་བསྒརའཛུད་བྱེད་པ་དང་ ཡིག་དུམ་དེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་ ཁ་ཕྱེ་བ་མ་ཟད་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་པ་ཡིན་ཡིག་དུམ།ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་དུམ་ནང་འཇུག་གིས་ཡིག་དེབ་ཐོག་སྤྱོད་ཆོག་ལ་ དེ་འགྱུར་ཚད་བརྒྱུད་ཐང་གསར་པ་གཏན་འཁེལ་ཡང་བྱས་ཆོག

ཡིག་ཚགས་ནང་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་ནང་འཇུག་བཟོ་བཅོས་བྱས་དགོས་ན་ ཡིག་དུམ་དེར་རྐྱང་རྡེབ་ཞིག་བྱས་རྗེས་གླིང་སྒྲོམ་གི་འོག་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་ཡོད་སའི་ནང་ཡི་གེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།

Reference

This box displays the name that you entered in the Reference box on the Functions or Variables tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

གོང་སྟབས་རྗེས་མ།

ཡིག་དུམ་ནང་གི་ཡིག་དུམ་རྗེས་མའི་ནང་འཇུག་བར་མཆོངས་སྒྱུར་བྱེད་དགོས།ངོས་པར་དུ་འོད་རྟགས་དེ་ཐད་ཀར་ཡིག་དུམ་ནང་འཇུག་གི་མདུན་སར་བཞག་རྗེས་ མཐེབ་ Shift+Ctrl+F9 གནོན་ན་གཞི་ནས་གནོན་མཐེབ་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས།

Please support us!