གཞི་གྲངས་མཛོད་

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...] - "གཞི་གྲངས་མཛོད་"འདེམས་གཞི་ཁ་


རིགས།

Lists the available field types.

ས་ཁོངས་རིགས།

གོ་དོན།

གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་གང་རུང་ཞིག

གལ་ཏེ་ནང་འཇུག་གི་ཆ་རྐྱེན་མཛོམས་ན་"ཆ་རྐྱེན་" "གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་ཨང་འགོད་"སྒྲོམ་ནང་གཏན་འཁེལ་གྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་བསྒར་འཛུད་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ སྦྲགས་ཡིག་དུམ་དུ་ཟླ་དྲིལ་བར་རྩིས་དགོས།གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁུངས་ཀི་མཐོང་དཔེ་རིས་ནང་སྣ་མང་བདམས་གས་ཐག་བཅད་པའི་ཟིན་བྲིས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས།

ཁོངས་འདིའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཚན་པ་མང་པོ་ཟིན་འགོད་བསྒརའཛུད་བྱེད་པར་སྤྱད་ཆོག་ཅིང་ དམིགས་བསལ་ཟིན་འགོད་གྱི་རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་ཁོངས་ཀྱི་སྔོན་དུ་"གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་གང་རུང་ཞིག་"གི་ཁོངས་བསྒརའཛུད་བྱས་གཞི་ནས་འགྲིག་པ་རེད།

གཞི་གྲངས་མཛོད་མིང་།

"གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་གཞི་"སྒྲོམ་ནང་འདེམས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་གྱི་མིང་བསྒརའཛུད་བྱེད།"གཞི་གྲངས་མཛོད་མིང་"ཁོངས་ཀྱི་ཀུན་ཡོངས་ཀྱི་ཁོངས་ཀྱི་ཡིན་ གསལ་ཡོལ་བཤད་ན་ གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་ནང་དེ་མིན་གྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་མིང་བསྒར་འཛུད་བྱས་ན་ཐོག་མར་བསྒར་འཛུད་བྱས་པའི་"གཞི་གྲངས་མཛོད་མིང་"གི་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་ཡོད་ཚད་གསར་བཅོས་བྱེད་ཐབ་རེད།

སྦྲགས་ཡིག་དུམ་དུ་ཟླ་དྲིལ་བ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་མིང་ངམ་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་སུ་རྩིས་ནས་བསྒརའཛུད་བྱེད་པ་དེས་སྦྲགས་ཡིག་གསར་སྐྲུན་དེ་ཡིག་ཚགས་སུ་ཟླ་དྲིལ་གཏོང་རྒྱུར་སྐབས་བདེ་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པས་ རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་གཏག་པར་རྒྱག་སྐབས་ ཁོངས་འདིའི་ནང་དོན་རང་འགུལ་གྱིས་བསྒརའཛུད་བྱེད་ཐུབ།

གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་རྗེས་མ།

གལ་ཏེ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་ན་ ཡིག་ཚགས་ནང་སྦྲགས་ཡིག་རྗེས་སུ་མ་མ་ཚིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་དུ་ཟླ་དྲིལ་གཏོང་བར་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་པས་ངེས་པར་དུ་གཞི་གྲངས་ཀྱི་ཐད་མཐོང་དཔེར་རིས་ནང་་ཚུད་པའི་ཟིན་བྲིས་འདེམས་དགོས།

You can use the "Next record" field to insert the contents of consecutive records between the mail merge fields in a document.

གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་ཨང་འགོད།

བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཟིན་འགོད་ཀྱི་ཨང་འགོད་བསྒརའཛུད་བྱེད་པ།


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་པ།

ཁོངས་འདེམས་པ་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་རེའུ་མིག་གམ་གཞི་གྲངས་མཛོད་བཙལ་འདྲི་བྱེད་པར་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས།ཡིག་ཚགས་ཤིག་གི་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁོངས་སམ་བཙལ་འདྲིའི་ཡིག་དུམ་གང་མང་ཚུད་ཆོག་པ་ཡིན།

ཆ་རྐྱེན།

"ཆ་རྐྱེན་"ཡི་ཁོངས་ འདིར་ཆ་རྐྱེན་ནང་འཇུག་གནང་དགོས།

གལ་སྲིད་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ "གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་གང་རུང་ཞིག་"དང་"གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་རྗེས་བའི་"ཁོས་ཀྱི་ནང་དོན་གྱི་སྔོན་དུ་འཛོམས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བསྒརའཛུད་བྱེད་པ་གཏན་འཁེལ་དགོས།ཁས་ལེན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ནི་"TRUE" གལ་སྲིད་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཡི་གེ་བཟོ་བཅོས་མ་བྱས་ན་ ཆ་རྐྱེན་དེ་སྔཕྱི་གང་དུ་ཡང་ TRUEཡིན།

གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་ཨང་འགོད།

གཏན་འཁེལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པའི་སྐབས་་གཤར་བྱང་གི་ཨང་བྲིས་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས།གཤར་བྱང་ཨང་འགོད་དང་གཞི་གྲངས་ཁུངས་གཉིས་སུ་མཐོང་དཔེ་རེས་ནང་གི་མིག་སྔའི་འདེམས་གཞི་ཕན་ཚུན་ནམ་མཉམ་ཡིན།དཔེར་བརྗེད་ གལ་སྲིད་ གཤར་བྱང་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་10 ནང་ནས་བདམས་རྗེས་ཀྱི་ གཤར་བྱང་5ལ་ཆ་བཞག་ན་ གཤར་བྱང་དང་པོའི་ཨང་འགོད་ནི་ 1ཡིན་པ་ལས་ 6

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་ཁོངས་མི་གཅིག་པ་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་ན་(ཡང་ན་གཞི་གྲངས་མཛོད་གཅིག་པའི་ནང་གི་རེའུ་མིག་གི་བཙལ་འདྲི་མི་གཅིག་པ་) LibreOffice ལྟོས་བཅས་ཀྱི་མིག་སྔའི་བདམས་ནས་གཤར་བྱང་ཨང་འགོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད་རྒྱུ་རེད།


རྣམ་བཞག

Select the format of the field that you want to insert. This option is available for numerical, boolean, date and time fields.

གཞི་གྲངས་མཛོད་ནས།

བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ནང་མཚན་འཇོག་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བེད་སྤྱོད་དགོས།

མིག་བཤར།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་འདེམས་པའི་(*.odb)"ཁ་ཕྱེ་བ་"གླིང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་དགོས་ན།ཡིག་ཆ་བདམས་ནས་"གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་གཞི་"རེའུ་འགོད་ནང་ཁ་སྣོན་རྒྱག་དགོས།

སྤྱོད་མཁན་གྱི་རང་མཚན།

ཁྱེད་ཀྱིས་"སྤྱོད་མཁན་མཚན་འཇོག་"ནང་འདེམས་པའི་རྣམ་གཞག་བཀོད་དགོས།

སྤྱོད་མཁན་རང་མཚན་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རེའུ་འགོད།

Lists the available user-defined formats.

རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་གཏག་པར།

"སྦྲགས་ཡིག་དུམ་དུ་ཟླ་དྲིལ་བ་"ཡིག་ཚགས་ནང་ཚུད་སྐབས་ གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་འཕར་ཐོན་ཡོང་བ་དང་ཁྱེད་རང་སྦྲགས་ཡིག་དུམ་དུ་ཟླ་དྲིལ་ཐབས་ཀྱི་གཏག་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་མིན་འདྲི་རྩད་བྱ་དགོས།གལ་ཏེ་"རེད་" ཅེས་ལས་འདེམས་བྱས་ན་"སྦྲགས་ཡིག་དུམ་དུ་ཟླ་དྲིལ་"གྱི་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་རྒྱུ་རེད་ལ་ ཁྱེད་ཀྱིས་གླིང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་གི་གཏག་པར་གྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཟིན་བྲིས་འདེམས་ནས་ཆོག་པ་ཡིན།

Please support us!