འགྱུར་ཚད་

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...] - "འགྱུར་གྲངས་"འདེམས་གཞི་ཁ་


རིགས།

Lists the available field types.

རིགས།

གསལ་བཤད།

འགྱུར་ཚད་བཀོད་སྒྲིག

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

མངོན་པ་འགྱུར་ཚད།

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

DDE-ས་ཁོངས།

ཡིག་ཚགས་ནང་ DDEཐག་སྦྲེལ་དེ་ཡིག་ཚགས་བར་ བསྒར་འཛུད་བྱས་པས་གཏན་འཁེལ་གྱི་མིང་བརྒྱུད་སྐབས་བཉུན་གྱི་ཐག་སྦྲེལ་འདི་གསར་བཅོས་ཆོག་རེད།

བསྒརའཛུད་སྤྱི་འགྲོས།

རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཨང་ཀའི་འམ་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་རྩིས་རྒྱག་མཇུག་འབྲས་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས།

ནང་འཇུག་ཁོངས།

འགྱུར་ཚད་དམ་སྤྱོད་པོའི་ཁོངས་མཁན་གྱི་ཐང་གསར་བསྒརའཛུད་བྱེད་པ།

ནང་འཇུག་ཁོངས་ནང་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་ཐང་དེ་ཁོངས་འདི་བསྒརའཛུད་བྱས་པའི་གནས་ས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁོ་ནར་ནུས་པ་ལྡན་པ་རེད། དཔེར་ན་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་རྗེས་ཙམ་གྱི་གནས་སའི་འགྱུར་ཚད་ཐང་དུ་བཅོས་དགོས་ན་ མིང་གཞན་ཞིག་དང་མཚུངས་ལ་ཐང་མི་གཅིག་པའི་ནང་འཇུག་ཁོངས་ཤིག་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་མེད། ཡིན་ནའང་སྤྱོད་པོའི་ཁོངས་མཁན་གྱི་ཐང་དེ་ཁྱོན་ཡོངས་རང་བཞིན་གྱིས་བཟོ་བཅོས་ཐོན་པ་ཡོང་གི་ཡོད།

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

ཨང་བྲིས་གོ་རིམ།

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

ཤོག་ངོས་འགྱུར་ཚད་བཀོད་སྒྲིག

ཡིག་ཚགས་ནང་ལྟོས་ཞིག་ཚོད་ཞིག་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས། ལྟོས་གཞི་ཚེག་དེའི་རྗེས་སུ་ཤོག་ངོས་བསྐྱར་དུ་རྩིས་འགོད་འཛུགས་དགོས་ "ཁ་ཕྱེ་བ་"འདེམས་ནས་ལྟོས་གཞི་ཚེག་འདེམས་ནས་འགོག་རྒྱུ་རེད་ "ཁ་རྒྱབ་"ཁྱེད་ཀྱིས་"བཟོ་བཅོས་"ནང་ཐང་ནང་འཇུག་བྱེད་ཆོག་པ་དེ་ ཤོག་ངོས་དེ་ཐང་མི་འདྲ་བའི་ནས་འགོ་ཛཛགས་ཏེ་རྩིས་རྒྱག་གི་ཡོད།

Show page variable

"ཤོག་ངོས་བཀོད་སྒྲིག་འགྱུར་ཚད་"ཀྱི་ལྟོས་གཞིའི་ཚེགས་ནས་ས་ཁོངས་འདི་ཕན་ཚུལ་གྱི་ཤོག་གྲངས་བར་མངོན་གྱི་ཡོད།

སྤྱོད་པོའི་མཁན་གྱི་ཁོངས།

རང་མཚན་འཇོག་གི་འགྱུར་ཚད་ཁྱོན་ཡོངས་བསྒརའཛུད་བྱེད་པས།ཁྱེད་ཀྱིས་"སྤྱོད་པོའི་ཁོངས་མཁན་གྱི"ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཆ་རྐྱེན་གྱི་བརྗོད་པའི་འགྱུར་ཚད་བེད་སྤྱད་ཆོག།"སྤྱོད་པོའི་ཁོངས་མཁན་གྱི"བཟོ་བཅོས་བྱ་སྐབས་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འགྱུར་ཚད་དེའི་དཔེ་གཞི་ཚང་མ་གསར་བཅོས་ཡོང་གི་རེད།


Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


འདེམས་ངེས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་འམ "རྣམ་གཞག་གཞན་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་མཚན་འཇོག་རང་མཚན་འཇོག་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག།

རྣམ་བཞག

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

མིང་།

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་གི་ཁོངས་དེ་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཁོ་ནའི་ནང་བེད་སྤྱོད་པ་ཡིན།


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

In the Format list, define if the value is inserted as text or a number.

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


HTML ཡིག་ཚགས་ནང་ "བཀོད་སྒྲིག་འགྱུར་ཚད་"ས་ཁོངས་རིགས་ལ་དེ་མིན་ཁོངས་གཉིས་སྤྱོད་ཆོག་པ་རེད་:HTML_ON དང་ HTML_OFF ཡིག་ཆ་ཡིག་ཚགས་ HTMLནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་བདམས་པའི་འདེམས་གཞིར་གཞིགས་ནས་ "གྲངས་ཐང་"སྒྲོམ་ནང་གི་ཡི་གེ་ནི་ HTML འགོ་ཚུགས་རྟགས་བཀོད་ (<Value>) ཡང་ན་ HTML མཇུག་སྡུད་ཀྱི་རྟགས་བཀོད་པར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་དགོས་ (</Value>)

DDE Statement

DDE བཀའ་ཚིག་སྤྱད་ནས་བརྡ་སྤྲོད་ནི་:"<Server> <Topic> <Item>" དེའི་ནང་ Server ནི་གཞི་གྲངས་ཚུད་པའི་བྱ་རིམ་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་ DDE མིང་ཡིན་ལ་ Topic ནི་ Item(རྒྱུན་གཏན་ནི་ཡིག་ཆའི་མིང་ཡིན་)གནས་ས་ Item ཡི་ཐོན་དངོས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ།

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

སྤྱི་འགྲོས།

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

དྲན་བརྡ།

དེར་ས་ཁོངས་རིགས་ཁག་གི་དྲན་བརྡ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་བསྒརའཛུད་བྱས་པ་དེ་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་ཁོངས་ཡིན་ན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱི་སྟོན་མདའ་རང་སོར་ལུས་པའི་ཁོངས་ཀྱི་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་སྐབས་རོགས་ཞུའི་དྲན་བརྡ་མངོན་པའི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

བཟོ་བཅོས།

ཤོག་ཨང་ཁོངས་ཀྱི་དག་བཅོས་ཐང་ལ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ནང་བཅུག་བྱེད་པ་སྟེ་ དཔེར་ན་ "+1"

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

གབ་པའི།

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Numbering by Chapter

ལེ་ཚན་ཨང་བྲིས་བསྐྱར་བཀོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

རིམ་པ།

ཡིག་ཚགས་ཡང་བསྐྱར་ཨང་བྲིས་བྱེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ཁ་བྱང་ངམ་ལེ་ཚན་རིམ་པ།

བར་གཅོད་རྟགས།

ཡིག་རྟགས་ནང་འཇུག་ ཁ་བྱང་ངམ་ལེ་ཚན་རིམ་པའ་བར་གཅོད་རྟགས་རྩིས་པ།

note

Numbering by Chapter, Level and Separator are only available for the "Number range" field type.


སྤྱད་པ།

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

སྤྱོད་པ་

སུབ་པ།

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

 དཔེ་རིས།

སུབ་པ།

Please support us!