ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན་

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...] - "ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན་"འདེམས་གཞི་ཁ་


note

འདྲེན་སྟོན་དང་འདྲེན་འཇུག་ནང་ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན་ཡིག་དུམ་ཚུད་པའི་ཡིག་ཚགས་ HTML ཡི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ LibreOffice རྣམ་གཞག་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།


རིགས།

སྤྱོད་ཆོག་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་སྒྲིག་དགོས། ཡིག་ཚགས་ལ་ཁོངས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ ཁོངས་ཀྱི་རིགས་ལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ "འདེམས་པ་"རེའུ་འགོད་ནང་ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།གཤམ་གསལ་ཁོངས་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པ་སྟེ།

རིགས།

གོ་དོན།

ནང་དོན།

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

འཛུགས་པ།

རྩོམ་པ་པོ་མིང་དང་དེ་བཞིན་ཡིག་ཚགས་གསར་བསྐྲུན་གྱི་ཚེ་གྲངས་སམ་དུས་ཚོད་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས།

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

འགག་གནད་ཚིག

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

གོང་གི་གཏག་པར།

རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དེ་བཞིན་མཐའ་མཇུག་གི་གཏག་པར་ཡིག་ཚགས་དེའི་་ཚེ་གྲངས་སམ་དུས་ཚོད་བསྒརའཛུད་བྱེད།

བཟོ་བཅོས།

རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་ཉར་ཚགས་ཤིག་བྱས་པའི་ཚེ་གྲངས་སམ་དུས་ཚོད་བསྒརའཛུད་བྱེད།

Revision number

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་པར་གཞིའི་ཨང་བསྒརའཛུད་བྱེད།

གཙོ་དོན།

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

ཁ་བྱང་།

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

ཡིག་ཚགས་རྩོམ་སྒྲིག་གི་བེད་སྤྱོད་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚད་བསྒརའཛུད་བྱེད།


note

"ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་ཁོ་ན་འདེམས་པའི་གཞི་ནས་གཤམ་གསལ་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།


བདམས་པ།

"ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་ལ་མཚོན་ན་ འདེམས་རུང་བའི་ཁུངས་སྒྲིག་དགོས།ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


note

"འཛུགས་པ་"、"བཟོ་བཅོས་"དང་"གོང་གི་པར་ཐེངས་"ས་ཁོངས་རིགས་ ལ་མཚོན་ན་དེ་ཁྲོད་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཚེ་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་བཅས་ཚུད་ཆོག་ལ་རེད།


འདེམས་ངེས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་འམ "རྣམ་གཞག་གཞན་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་མཚན་འཇོག་རང་མཚན་འཇོག་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག།

རྣམ་བཞག

འདེམས་ངེས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་འམ "རྣམ་གཞག་གཞན་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་མཚན་འཇོག་རང་མཚན་འཇོག་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག།

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

རྒྱས་བཅད་ནང་དོན།

ཁོངས་འདི་གཞི་རྣམ་ནང་དོན་དུ་རྩིས་ནས་བསྒརའཛུད་བྱེད་ དེ་ཡང་ཁོངས་གསར་བཅོས་བྱེད་དགོས།

note

རྒྱས་བཅད་ནང་དོན་ཁོངས་ཚུད་པའི་མ་པང་ཡིག་ཚགས་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ཁོངས་དེ་རྣམ་གཞི་ནས་རྩིས་རྒྱག་བྱེད།དཔེར་ན་ རྒྱས་བཅད་ནང་དོན་ཡོད་པའི་ཚེ་གྲངས་ཁོངས་དེ་མ་པང་ནས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ཡིག་ཚགས་གསར་པའི་ཚེ་གྲངས་སུ་བསྒརའཛུད་བྱེད།


Please support us!