Cross-reference

འདི་ནི་མིག་སྔའི་ཡིག་ཆགས་འཕྲིགསའཕྲིགས་འདྲེན་སྤྱོད་དང་འདྲེན་སྤྱོད་ཁུལ་བསྒརའཛུད་བྱས་པའི་གནས་ས་ཞིག་ཡིན།འདྲེན་སྤྱོད་ནི་ཡིག་ཚགས་གཅིག་ཡིན་གི་མ་ཟད་ཚོད་འཛིན་གཙོ་བོའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་ཤིག་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་འདྲེན་སྤྱོད་སྤེལ་མ་ཞིག་ཁོངས་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་བསྒརའཛུད་བྱེད་ན་ ཁྱེད་རང་ཡིག་ཚགས་དག་བཅོས་བྱེད་སྐབས་རྟག་པར་ལག་འགུལ་ལེགས་སྒྲིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ F5 གསར་བཅོས་ཁོངས་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་གཏོང་ཐུབ་པ་ ཡང་དག་པའི་སྒོ་ནས་ཐག་སྦྲེལ་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...] - "འདྲེན་སྤྱོད་"འདེམས་གཞི་ཁ།

Choose Insert - Cross-reference


བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་

རིགས།

སྤྱོད་ཆོག་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་སྒྲིག་དགོས། ཡིག་ཚགས་ལ་ཁོངས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ ཁོངས་ཀྱི་རིགས་ལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ "འདེམས་པ་"རེའུ་འགོད་ནང་ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།གཤམ་གསལ་ཁོངས་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པ་སྟེ།

རིགས།

གོ་དོན།

འདྲེན་སྤྱོད་བཀོད་སྒྲིག

འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་དམིགས་འབེན་བཀོད་སྒྲིབ་བྱེད།"མིང་"འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་མིང་ཞིག་ནང་བཅུག་བྱེད།འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་བྱས་རྗེས་མིང་དེ་"འདེམས་གཞི་"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མངོན།

HTML ཡིག་ཚགས་ནང་ཐབས་ཤེས་དེ་སྤྱད་ནསའདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་་བསྒར་འཛུད་བྱ་མི་རུང་ངེས་པར་དུ་ཤོག་མཆན་བསྒར་འཛུད་བརྒྱུད་ནས་འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད།

ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གནས་ས་གཞན་དུ་འདྲེན་སྤྱོད་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱས་རྗེས། སྔོན་ནས་ངེས་པར་དུ་"འདྲེན་སྤྱོད་བཀོད་སྒྲིབ་"ནང་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་གནས་ས་མཚན་འཇོག་བྱེད་ དེ་ནས་བཞིན་ནས་"འདེམས་པ་"བརྒྱུད་ནས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་འོག་ཀྱི་ཁོངས་བཀའ་བརྡ་མིང་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཚོད་འཛིན་གཙོ་བོའི་ཡིག་ཚགས་ལ་མཚོན་ན་ད་དུང་ཡིག་ལག་ཡིག་ཚགས་ཞིག་ནས་ཡན་ལག་གཞན་ཞིག་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།གསབ་དགོས་པར་ ས་འདིར་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་པའི་མིང་དེ་"འདེམས་པ་"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མི་སྔོན་ངེས་པར་དུ་ལ་འགུལ་གྱི་ནང་བཅུག་བྱེད།

HTML ཡིག་ཚགས་ནང་ཐབས་ཤེས་དེ་སྤྱད་ནསའདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་་བསྒར་འཛུད་བྱ་མི་རུང་ངེས་པར་དུ་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཅིང་དེ་ན་ HTML ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་བྱ།

ཕྲེང་ཁ་བྱང་།

The Selection box shows a list of all headings in the order of their appearance in the document.

Numbered Paragraphs

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Heading Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

ཤོག་མཆན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[བསྒར་འཛུད་] - [ཤོག་མཆན་...]གཡར་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་ཤོག་མཆན་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ "འདྲེན་སྤྱོད་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་ནང་ཁྱེད་ཀྱི་ད་དུང་"ཤོག་མཆན་"གཤར་བྱང་མཐོང་ཐུབ།ཤོག་མཆན་ཀྱི་བྱེ་ནུས་ནི་་ཡིག་ཚགས་ནང་ཡི་གེ་དུམ་མཚམས་འགའ་ཞིག་ལ་བྲིས་རྟགས་འགོད་པ་དེ་ཡིན།དཔེར་ན་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་ ཁྱེད་ཀྱི་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་ཤོག་མཆན་གཡར་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་མགྱོགས་མྱུར་གནས་ས་ཤིག་ནས་གནས་ས་གཞན་དུ་མཆོངས།

HTMLཡིག་ཚགས་ནང་ ཤོག་མཆན་དེ་དག་བྲིས་རྟགས་སུ་འགྱུར་<A name> ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་དམིགས་འབེན་གཏན་འཁེལ་བྱ་བར་སྤྱོད་ཐུབ།

ཞབས་མཆན།

If your documents contains a footnote, you can select the Footnotes entry. A reference to a footnote returns the footnote number.

(Inserted objects with captions)

You can set references to objects that have captions applied. For example, insert a picture, right-click the picture, choose Caption. Now the object shows up as a numbered "Illustration" in the list.


tip

འདྲེན་སྤྱོད་ནི་ཁོངས་བཀའ་བརྡ་ཟིར། ཁོངས་བཀའ་བརྡ་སུབ་ནས་ འདྲེན་སྤྱོད་སུབ་པ།གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡི་གེ་རིང་པོ་ཞིག་དགོས་དེ་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་རྩིས་ཤིང་ ཁོངས་བཀའ་བརྡ་འདྲེན་སྤྱོད་སུབ་པ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ནང་བཅུག་ཐེངས་གཅིག་བྱ་ལྟོས་ན་ ཡི་གེ་འདེམས་ཕྱོགས་ལ་ དྲས་སྦྱང་པང་སྟེང་འདྲ་ཕབ་བྱ་བ་དང་ དེ་ནས་ཚལ་ཐོ་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [འདེམས་གཞི་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱར་བ་...]འདེམས་ནས་"རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་མ་འགྱུར་བའི་ཡི་གེ་ལ་"རྩི་སནས་བསྐྱར་དུ་གནས་ས་གཅིག་ལ་བསྒར་འཛུད་བྱ།ད་ལྟར་བྱས་ན་ འདྲེན་སྤྱོད་སུབ་རྗེས་ཡི་གེ་སྔར་མུས་བཞིན་གསོག་ཉར་བྱེད།


འདེངམས་པ།

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Refer using

འདེམས་ངེས་་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་ལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་རྣམ་གཞག་འདེམས་པ།གཤམ་གསལ་རྣམ་གཞག་སྤྱད་ཆོག

རྣམ་བཞག

གོ་དོན།

Page number (unstyled)

འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་ཚུད་པའི་ལེའུ་ཨང་བྲིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ལེའུ།

Inserts the heading number or list number of the reference target.

Referenced text

Inserts the complete reference target text. For footnotes the footnote number is inserted. For captions the complete caption (category, number and text) is inserted.

“Above”/“Below”

ཞིབ་ཕྲ་ནི་"སྟེང་ལ་འམ་""འོག་ལ་"བསྒར་འཛུད་བྱ་བ་དེ་ འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་ལྟོས་བཅོས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་ཀྱི་གནས་སར་རག་ལས།

Page number (styled)

འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་ལྡན་པའི་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

ཨང་བྲིས།

Inserts the number of the heading or numbered paragraph, including superior levels depending on the context. See note below this table for more information.

Number (no context)

Inserts only the number of the heading or numbered paragraph.

Number (full context)

Inserts the number of the heading or numbered paragraph, including all superior levels.

རིགས་དང་ཨང་སྒྲིག

Inserts the caption category and caption number (or number range variable name and value). Any text between the category and number (or variable name and value) is also inserted.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

མཚན་མཆན་ཡི་གེ

Inserts all text that follows the caption category and caption number until end of paragraph.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Number

Inserts the caption number (or number range value).

This option is available for all number range variables, including caption numbers.


note

For “Chapter”, “Number”, “Number (no context)”, and “Number(full context)” formats, the number of sublevels shown for the selected format depends on the Show sublevels setting for the relevant outline levels in Tools - Heading Numbering.


མིང་།

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

ཚོད་འཛིན་གཙོ་བོའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚགས་མ་གཅིག་པར་ཡོད་པའི་དམིགས་འབེན་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་མངོནགི་མེད་"འདེམས་གཞི་"རེའུ་འགོད་ནང།གལ་ཏེ་དམིགས་འབེན་གྱི་ནང་དུ་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་ན་ ངེས་པར་དུ་"མིང་"སྒྲོམ་ནང་རྒྱུད་ལམ་མིང་ནང་འཇུག་དགོས།

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་འདྲེན་དེ་ཡིག་དེབ་ནང་བདམས་པའི་ནང་དོན་ཐོག་ཏུ་བསྒརའཛུད་བྱེད་ན་ མིག་སྔའི་བདམས་པའི་ནང་དོན་དེ་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

Please support us!