ཡིག་ཚགས་

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...] - "ཡིག་ཚགས་"འདེམས་གཞི་ཁ་


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཚེ་གྲངས་དང་དུས་ཚོས་ཡིག་དུམ་གྱི་ HTML ཡིག་ཚགས་འདྲེན་མཇུག་དང་འདྲེན་བཏོན་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་LibreOffice རྣམ་གཞག་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།


རིགས།

སྤྱོད་ཆོག་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་སྒྲིག་དགོས། ཡིག་ཚགས་ལ་ཁོངས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ ཁོངས་ཀྱི་རིགས་ལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ "འདེམས་པ་"རེའུ་འགོད་ནང་ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།གཤམ་གསལ་ཁོངས་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པ་སྟེ།

རིགས།

གོ་དོན།

སྤྱོད་མཁན།

Inserts the name of the current user.

ལེའུ།

ལེ་ཚན་ཨང་བྲིས་དང་/ལེའུ་མིང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཚེ་གྲངས།

མིག་སྔའི་ཚེ་གྲངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་དགོས།ཚེ་གྲངས་དེ་བསྐྱར་དུ་བཟོ་བཅོས་མི་བྱེད་པའི་(རྒྱས་བཅད་ཚེ་གྲངས་)སུ་རྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཆོག་ལ་ ཡང་ན་རང་འགུལ་གྱི་གསར་བཟོ་ཆོག་པའི་སྒུལ་རྣམ་ཁོངས་(འགྱུར་རུང་ཚེ་གྲངས་)སུ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེ་ཆོག།ལག་འགུལ་གྱི་"འགྱུར་རུང་ཚེ་གྲངས་"ཁོངས་གསར་བཟོ་བྱེད་ན་ F5 མཐེབ་གནོན་དགོས།

ཡིག་ཆའི་མིང་།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་མིང་དང་/ཡང་ན་དཀར་ཆག་རྒྱུད་ལག་དེ་བཞིན་རྒྱ་སྐྱེད་མིང་གྱི་ཡིག་ཆའི་མིང་མ་ཚུད་པ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཤོག་ལྷེ།

མིགསྔའི་ཤོག་ལྷེའི་ ཤོག་ལྷེའི་གོང་མ་མམ་ཤོག་ལྷེའི་རྗེས་མ་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཡིག་བསྐུར་བག

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

སྡོམས་རྩིས།

ཡིག་ཚགས་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ཤོག་ལྷེའི་དང་ དུམ་མཚམས་ ཡི་གེ་ ཡིག་རྟགས་ རེའུ་མིག་ རེས་དབྱིབས་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྡོམས་རྩིས་གསལ་བཤད་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཡིག་ཚགས་ཀྱི་སྡོམས་རྩིས་གསལ་བཤད་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ན་ ཚལ་ཐོ་[ཡིག་ཆ་] - [གཏོགས་གཤིས་...]འདེམས་ཐོག་ དེ་ནས་"སྡོམས་རྩིས་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས།

ཡིག་ཚགས་བཟོ་ལྟ།

Inserts the filename, the path, or the filename without the file extension of the current template. You can also insert the names of the "Category" and the "Style" formats used in the current template.

དུས་ཚོས།

མིག་སྔའི་དུས་ཚོས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་དགོས། དུས་ཚོས་་དེ་བསྐྱར་དུ་བཟོ་བཅོས་མི་བྱེད་པའི་(རྒྱས་བཅད་དུས་ཚོས་)སུ་རྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཆོག་ལ་ ཡང་ན་རང་འགུལ་གྱི་གསར་བཟོ་ཆོག་པའི་སྒུལ་རྣམ་ཁོངས་(འགྱུར་རུང་དུས་ཚོས་)བསྒར་འཛུད།ལག་འགུལ་གྱི་"འགྱུར་རུང་ཚེ་གྲངས་"ཁོངས་གསར་བཟོ་བྱེད་ན་ F5 མཐེབ་གནོན་དགོས།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

"ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་ཁོ་ན་འདེམས་པའི་གཞི་ནས་གཤམ་གསལ་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།


བདམས་པ།

"ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་ལ་མཚོན་ན་ འདེམས་རུང་བའི་ཁུངས་སྒྲིག་དགོས།ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


ཁོངས།

བྱེད་ནུས།

ཤོག་ལྷེའི་གོང་མ།

ཤོག་ལྷེའི་གོང་མའི་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཤོག་ལྷེའི་རྗེས་མ།

ཤོག་ལྷེའི་རྗེས་མའི་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ།

ཤོག་ཨང་།

མིག་སྔའི་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།


"རྣམ་གཞག་"རེའུ་འགོད་ནང་ དགོས་ངེས་ཀྱི་ཤོག་ཨང་རྣམ་གཞག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གལ་ཏེ་དགོས་ངེས་ཡོད་ན་ མངོན་པའི་ཤོག་ཨང་གི་དག་བཅོས་ཐང།དག་བཅོས་ཐང་ནི་ 1 ཡིན་པ་དང་ ཁོངས་ཀྱི་མིག་སྔའི་ཤོག་ཨང་ལས་ 1 ཆེ་བའི་གྲངས་ཀ་ཞིག་མངོན་གྱུར་ སྔོན་འགྲོནི་ཤོག་ཨང་དེའི་ཤོག་ངོས་ཀྱི་གནས་ས་ཞིག་ཡིན།དེར་བརྟེན་ ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཐའ་མ་ཞིག་གི་ཐོག་གི་ཁོངས་དེ་སྟོང་པ་ཡིན།

བཟོ་བཅོས།

ཤོག་ཨང་ཁོངས་ཀྱི་དག་བཅོས་ཐང་ལ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ནང་བཅུག་བྱེད་པ་སྟེ་ དཔེར་ན་ "+1"

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

If you want to change the actual page number and not the displayed number, do not use the Offset value. To change page numbers, read the Page Numbers guide.


རྣམ་བཞག

འདེམས་ངེས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་འམ "རྣམ་གཞག་གཞན་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་མཚན་འཇོག་རང་མཚན་འཇོག་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག།

སྤྲོད་ངེས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཕུད་ད་དུང་གཞན་དག་གི་རྣམ་གཞར་ "གཞན་དག་གི་རྣམ་གཞག་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ "གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་" གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེད་བས་ཚེ་གྲངས་དང་དུས་ཚོས་ལ་རྣམ་གཞག་གཞན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

"འདྲེན་སྤྱོད་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་ནང་ཁྱེད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཨང་བྲིས་"རྣམ་གཞག་"ཏུ་བརྩིས་ནས་འདེམས་ཆོག།འདེང་ལྟར་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་ འདྲེན་སྤྱོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ལེ་ཚན་ཨང་བྲིས་མངོན་་པ་ལ་ཟེར།གལ་ཏེ་མིག་སྔའི་རིམ་པ་ད་ལེ་ཚན་དང་ཨང་བྲིས་བྱས་མེད་ན་ LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་དེ་རིམ་པ་གོང་མའི་ནང་ཨང་བྲིས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྡན་པ་མ་ཟད་ལེ་ཚན་ཨང་བྲིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་བཙལ་འཚོལ་བྱེད།

སྐྱེད་གྲུབ་ཕྱོགས་སྣོན་ཨང་བྲིས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་སྐབས་སྤྱད་པའིརྣམ་གཞག་འདེམས་ཆོག་ འདེམས་གཞི་ཚུད་་པ་ནི།

རེས་དབྱེ་དང་ཨང་བྲིས།

རྣམ་གཞག་ལ་དུམ་འགོ་ནས་ཨང་བྲིས་གོ་རིམ་ཁོངས་མཇུག་རྫོགས་པའི་ནང་དོན་བར་ཚུད་ཡོད།

མཚན་མཆན།

རྣམ་གཞག་ལ་དུམ་འགོ་ནས་ཨང་བྲིས་གོ་རིམ་ཁོངས་མཇུག་རྫོགས་པའི་ཡི་གེ་་བར་ཚུད་ཡོད།

ཨང་བྲིས།

རྣམ་གཞག་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་ཨང་བྲིས་ཁོ་ན་ཚུད་ཡོད།


ཁོངས་འདི་གཞི་རྣམ་ནང་དོན་དུ་རྩིས་ནས་བསྒརའཛུད་བྱེད་ དེ་ཡང་ཁོངས་གསར་བཅོས་བྱེད་དགོས།

རྒྱས་བཅད་ནང་དོན།

ཁོངས་འདི་གཞི་རྣམ་ནང་དོན་དུ་རྩིས་ནས་བསྒརའཛུད་བྱེད་ དེ་ཡང་ཁོངས་གསར་བཅོས་བྱེད་དགོས།

རིམ་པ།

འདེམས་ངེས་ཁོངས་ནང་ཚུད་པའི་ལེ་ཚན་ཁ་བྱང་རིམ་པ་འདེམས་དགོས།

ཉིན་གྲངས་དག་བཅོས་/སྐར་ཆ་བཀོད་སྒྲིག

ཚེ་གྲངས་སམ་དུས་ཚོས་ཁོངས་ཀྱི་དག་བཅོས་ཐང་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ནང་བཅུག་བྱེད།

གྲངས་ཐང་།

ཁ་སྣོན་བྱེད་རྒྱུའི་སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་ནང་བཅུག་བྱེད།

Please support us!