ཡིག་སྐོགས་

ཡིག་སྐོགས་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས། འདེམས་གཞི་ཁཱ་གསུམ་གྱི་ཤོག་ངོས་ནང་ ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ལེན་པ་དང་ཡིག་བསྐུར་བ་གནས་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ས་དང་、རྣམ་གཞག་、ཡིག་སྐོགས་ཀྱི་ཁྲེ་ཚུལ་དེ་བཞིན་ཡིག་སྐོགས་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [འཕྲིན་ཡིག་དང་སྦྲགས་ཡིག་] - [ཡིག་སྐོགས་...]


ཡིག་སྐོགས་

ཡིག་སྐོགས་ཐོག་གི་ཡིག་ལེན་པའི་གནས་ཡུལ་དང་ཡིག་བསྐུར་བའི་གནས་ཡུལ་ནང་བཅུག་བྱེད།ཁྱེད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་(དཔེར་ན་ གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་)ནང་ནས་གནས་ཡུལ་ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག།

格式

ཡིག་སྐོགས་ཀྱི་པར་དབྱིབས་དང་ཁྲེ་ཚུན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གཏག་པར་ཆས་

ཡིག་སྐོགས་ཀྱི་གཏག་པར་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིབ་བྱེད།

ཡིག་ཚགས་གསར་བཟོ།

ཡིག་ཚགས་གསར་པ་གསར་འཛུགས་མ་ཟད་ཡིག་སྐོགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་དགོས།

ཁ་གྲངས།

ཡིག་ཚགས་ཀྱི་མིག་སྔའི་ཤོག་ངོས་མདུན་དུ་ཡིག་སྐོགས་བསྒར་འཛུད།ཡིག་སྐོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་"ཡིག་སྐོགས་"ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

To delete an envelope from a document

  1. Click into the envelope page to make it the current page.

  2. Right-click the field on the status line that shows "Envelope".

    A submenu opens showing some page styles.

  3. Choose the "Default" page style from the submenu.

    This removes the special "Envelope" page formatting.

  4. Delete the frames for sender and recipient. Click the border of each frame and press the Del key.

Please support us!