འདེམས་གཞི།

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [འདྲི་མཚན་...] - "ཨང་འགོད་འདེམས་གཞི་"མཐེབ་གནོན།

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་:[འདྲི་མཚན་...] - "ཨང་འགོད་འདེམས་གཞི་"མཐེབ་གནོན།


ལེ་ཚན་བརྟེན་ནས་ཨང་བྲིས།

མཚན་མཆན་ཤོག་བྱང་ལ་ལེ་ཚན་ཨང་བྲིས་ཁ་སྣོན་བྱས་རྗེས་ གལ་ཏེ་ལེ་ཚན་མཚན་མཆནཕྲས་ན་ མཚན་མཆན་ཨང་བྲིས་བསྐྱར་དུ་སྒྲིག་དགོས།དཔེར་ན་གལ་ཏེ་ ལེའུ་ 1 ནང་བཅུག་མཐའ་རིས་མོ་ཞིག་མི་"རི་མོ་ 1.12"ཡིན་ན་ ལེའུ་རྗེས་མའི་ཨང་དང་པོ་ནི"རི་མོ་ 2.1"ཡིན།

རིམ་པ།

ལེ་ཚན་བང་རིམ་གྱི་གྲུབ་ཆིའི་རྩེ་རིམ་ནས་འགོ་འཛུགས་འོག་ཀྱི་རྩ་འཛོན་རིམ་དབྱེ་ཨང་བྲིས་སྒྲིག་པ་དང་ དེ་ཁྲོད་ནས་མཚན་མཆན་ཤོག་བྱང་ནང་གི་ཨང་བྲིས་ཚུད་པ་བྱེད་པ་འདེམས།

བར་གཅོད་རྟགས།

ལེ་ཚན་ཨང་བྲིས་དང་མཚན་མཆན་ཨང་བྲིས་མཚམས་སུ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་ཡིག་རྟགས་ནང་བཅུག་བྱེད་དགོས།

ལེ་ཚན་ལ་བརྟེན་ནས་མཚན་མཆན་ཨང་བྲིས།

ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ།

Specifies the character style.

མཐའ་སྒྲོམ་དང་གྲིབ་གཟུགས་སྤྱད་པ།

བྱ་ཡུལ་གྱི་མཐའ་སྒྲོམ་དང་གྲིབ་གཟུགས་དག་མཚན་མཆན་སྒྲོམ་ནང་སྤྱོད་པ།

Adding Chapter Numbers to Captions

མཚན་མཆན་སྤྱོད་པ་

Chapter Numbering

Please support us!