མཚན་མཆན་

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [འདྲི་མཚན་...]

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་:[འདྲི་མཚན་...]


གཏོགས་གཞི།

མིག་སྔར་འདེམས་པའི་མཚན་མཆན་འདེམས་གཞི་སྤྱོད་པ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

རིགས་དབྱེ།

མཚན་མཆན་རིགས་དབྱེ་འདེམས་པ་དང་ ཡང་ན་མིང་ནང་བཅུག་གྱི་རིགས་དབྱེ་གསར་པ་གསར་འཇུག་བྱེད་དགོས།མཚན་མཆན་ཤོག་མཆན་ནང་ རིས་དབྱེབས་ཡི་གེ་མཚན་མཆན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་མདུན་དུ་མངོན།སྔོན་བཀོད་ཀྱི་མཚན་མཆན་རིགས་ཚང་མར་མིང་ཞིག་དང་རིགས་དབྱེ་མིང་མཚུངས་པའི་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་ཡོད།དཔེར་ལྟར་ "རིས་བསྒར་"མཚན་མཆན་རིས་དབྱེབས་"རིས་བསྒར་"དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་ལྡན་ཡོད།

ཨང་འགོད།

ཁ་བྱང་ནང་བེད་སྤྱོད་པའི་ཨང་བྲིས་རིགས་འདེམས་དགོས།

ཤོག་བྱང་ཡི་གེ།

མཚན་མཆན་ཨང་བྲིས་རྗེས་སུ་མངོན་རྒྱུ་ཡི་གེ་ནང་བཅུག་བྱེད་དགོས།

བར་གཅོད་རྟགས།

ཨང་ཀའི་དང་མཚན་མཆན་ཡི་གེ་བར་གྱི་འདེམས་རུང་ཡི་གེ་ཡིག་རྟགས་ཐོན་པ་ནང་བཅུག་བྱེད།

གནས་ས།

འདེམས་ངེས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྟེང་ཕྱོགས་སམ་འོག་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་མཆན་ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས།འདེམས་གཞི་དེ་བྱ་ཡུལ་ཆ་ཤས་ཞིག་ཁོ་ནར་སྤྱོད་ཆོག།

ཨང་བྲིས་འདེམས་གཞི་

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

མཚན་མཆན་རང་འགུལ་གྱི་བསྒར་འཛུད།

Opens the Caption dialog. It has the same information as the dialog you get by menu LibreOffice Writer - AutoCaption in the Options dialog box.

མཚན་མཆན་སྤྱོད་པ་

Adding Chapter Numbers to Captions

Please support us!