ནང་བསྐུམ་

ཤོག་ལྟིའི་གཡས་གཡོན་གྱི་མཐའ་རྒྱང་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་པ་རྒྱུད་ས་ཁོངས་ནང་བསྐུམ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Section - Indents tab or choose Format - Sections - Options button - Indents tab


དུམ་མཚམས་གྱི་མདུན་དུ།

ཤོག་ལྟིའི་གཡོན་པས་མཐའ་རྒྱང་ནང་ས་ཁོངས་མདུན་་ཀྱི་ནང་བསྐུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དུམ་མཚམས་གྱི་རྗེས་སུ།

ཤོག་ལྟིའི་གཡས་པས་མཐའ་རྒྱང་ནང་ས་ཁོངས་རྗེས་ཀྱི་ནང་བསྐུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Please support us!