ས་ཁོངས་

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose Insert - Section

From the tabbed interface:

Choose Insert - Section

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Section.

From toolbars:

Icon Section

ས་ཁོངས།


ཁྱོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཡིག་ཚགས་ཧྲིལ་པོ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཆོག་ལ་ ཡིག་ཚགས་གཞན་དག་ནས་མིང་དགོས་པའི་ས་ཁོངས་བསྒར་འཛུད།ད་དུང་ས་ཁོངས་ DDE ཐག་སྦྲེལ་ལ་རྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ནའང་རུང་།

རྩོམ་སྒྲིག་ས་ཁོངས་བྱེད་ནས་ ཚལ་ཐོ་:[རྣམ་གཞག་] - [ས་ཁོངས་...]འདེམས།

"ས་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་" གླིང་སྒྲོམ་ནང་གཤམ་གསལ་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཚུད་ཡོད་པ་སྟེ།

Section

Sets the properties of the section.

ཚང་

ཤོག་དངོས་རྣམ་པ་ཡིག་དེན་སྒྲོ་བའམ་ཁེངས་འོགས་ཀྱི་ཚང་གྲངས་ཚང་དབྱེའི་པར་རིས་སྤྱོད་དགོས་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

ནང་བསྐུམ་

ཤོག་ལྟིའི་གཡས་གཡོན་གྱི་མཐའ་རྒྱང་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་པ་རྒྱུད་ས་ཁོངས་ནང་བསྐུམ་བྱེད།

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

ཁ་གྲངས།

ཡིག་ཚགས་ནང་འོད་རྟགས་མིང་སྔར་ཡོད་པའི་གནས་སར་ཁྱེད་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་ས་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

Please support us!