བྱ་ཡུལ་མཐའ་སྒྲོམ་མངོན་པ་

ཡིག་ཚགས་ནང་བྱ་ཡུལ་གྱི་མཐའ་སྒྲོམ་མངོན་པ་འམ་གབ་པ་ཡིན།མཐའ་སྒྲོམ་ཀྱི་ཐིག་སྐུད་གཏག་པར་བྱས་མི་སྲིད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Please support us!