བྱ་ཡུལ་མཐའ་སྒྲོམ་མངོན་པ་

ཡིག་ཚགས་ནང་བྱ་ཡུལ་གྱི་མཐའ་སྒྲོམ་མངོན་པ་འམ་གབ་པ་ཡིན།མཐའ་སྒྲོམ་ཀྱི་ཐིག་སྐུད་གཏག་པར་བྱས་མི་སྲིད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose View - Text Boundaries


Please support us!