དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག

འདེམས་ངེས་ཀྱི་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་ཐོག་གམ་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་མདུན་དུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་ནས་བཀའ་ཚིག་འདེམས།

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Edit - Reference - Index Entry...

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་:དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་...


འདེངམས་པ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག

བྱ་ཡུལ་དཀར་ཆག

Displays the type of index that the selected entry belongs to. You cannot change the index type of an index entry in this dialog. Instead, you must delete the index entry from the document, and then insert it again in a different index type.

གཤར་བྱང་།

དགོང་ངེས་ཀྱི་སྐབས་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་སྐབས་ ཡིག་དེབ་གསང་པ་བཤེར་འདྲེན་ཁོ་ན་མངོན་པ་ལས་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་གནས་ངེས་ཀྱི་བྲིས་རྟགས་ཡོད་པ་མངོན་མི་སྲིད།དཔེར་ན་ ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱད་མཆན་འདེམས་པ་(དཔེར་ན་ "Basics, see also General")ཡི་བཤེར་འདྲེན་ནང་བཅུག་བྱས་ཆོག

འགག་གནས་ཡི་གེ་དང་པོ།

བཤེར་འདྲེན་རིམ་མང་གསར་འཛུགས་བྱས་ན་ རིམ་པ་དང་པོ་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་གྱི་མིང་འཛུགས་དགོས་སམ་ ཡང་ན་རེའུ་འགོད་ནང་ནས་མིང་འདེམས་དགོས།མིག་སྔའི་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་དེ་མིང་དེའི་འོག་ཏུ་ཁ་སྣོན་བྱེད་རྒྱུད་རེད།

འགག་གནས་ཡི་གེ་གཉིས་པ།

རིམ་པ་གཉིས་པའི་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་་གྱི་མང་འཛུགས་དགོས་ ཡང་ན་རེའུ་འགོད་ནང་ནས་མིང་འདེམས་དགོས།མིག་སྔའི་བཤེར་འདྲེན་གཤར་བྱང་་དེ་མིང་དེ་འོག་དུ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

རིམ་པ།

Changes the outline level of a table of contents entry.

སྐད་གདངས་ཞིབ་བརྗེད།

ལྟོས་བཅས་གཤར་བྱང་གི་སྐད་གདངས་ཞིབ་བརྗེད་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།དཔེར་ན་ འཇར་ཡིག་རྒྱ་ཡིག་གཟུགས་ Kanji གོང་གི་སྒྲ་འདོན་ཞིགཡོད་ གཞུང་སྤྱོད་ཡི་གེ་སྤྱད་དེ་གནས་འཁེལ་སྐབས་གདངས་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།Kanji རྗེས་སུ་སྐད་གདངས་ཞིབ་བརྗེད་གཤར་བྱང་ལ་བརྟེན་ནས་རིགས་དབྱེ་བྱེད་པ་ཡིན།འདེམས་གཞི་དེ་ཨ་གླིང་སྐདད་བརྡ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྒུལ་སློང་བྱེད་པའི་སྐབས་ཁོ་ནར་སྤྱོད་ཆོག

སུབ་པ།

བཤེར་འདྲེན་ནང་ནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་གཤར་བྱང་སུབ་དགོས།ཡིག་ཚགས་ནང་ནས་གཤར་བྱང་ཡི་གེ་སུབ་མི་སྲིད།

གཡོན་ཕྱོགས་མདའ་རྩེག

Jumps to the first index entry of the same type in the document.

Icon End arrow to left

གཡོན་ཕྱོགས་མདའ་རྩེག

གཡས་ཕྱོགས་མཇུག་རྫོགས་མདའ་རྩེ།

Jumps to the last index entry of the same type in the document.

Icon End arrow to right

གཡས་ཕྱོགས་མཇུག་རྫོགས་མདའ་རྩེ།

གཡོན་ཕྱོགས་མདའ་རྩེག

Jumps to the previous index entry of the same type in the document.

Icon Left Arrow

གཡོན་བལྟས་མདའ་བརྩེ།

གཡས་ཕྱོགས་མདའ་རྩེ།

Jumps to the next index entry of the same type in the document.

Icon Right Arrow

གཡས་ལྟས་མདའ་རྩེ།

tip

ཁྱེད་ཀྱིས་མིག་བཤར་ཡོ་བྱད་ཚང་བརྟེན་ནས་མགྱོགས་མྱུར་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་བར་འགྲོ་འོང་མིག་བཤར་བྱེད།


Please support us!