ཁོཁོངས་བཀའ་བརྡ་རྩོམ་སྒྲིག

གླིང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་བ་དེས་ དེའི་ནང་ཡིག་དུམ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག།ཡིག་དུམ་མདུན་དུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ཐོག་ དེ་ནས་བཀའ་ཚིག་འདེམས།གླིང་སྒྲོམ་ནང་ མདའ་རྩེ་གནོན་མཐེབ་བེད་སྤྱོད་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་འགྲོ་འོང་བརྗེས་བསྒྱུར་བྱེད་

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཡིག་དུམ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ནས་འང་རུང་ལ་ ཡིག་དུ་དེ་ཁ་ཕྱེ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[རྩོམ་སྒྲིག་] - [ཁོངས་བཀའ་རྒྱ་...]


tip

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


note

གལ་ཏེ་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ DDE ཐག་སྦྲེལ་འདེམས་ཐོག་ དེ་ནས་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [ཁོངས་བཀའ་བརྡ་...] འདེམས་དགོས་ལ་ཐག་སྦྲེལ་རྩོམ་སྒྲིག་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ།


note

གལ་ཏེ་"ཡིག་བསྐུར་བ་"རིགས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་མདུན་དུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་ད་དེ་ནས་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [ཁོཁོངས་བཀའ་བརྡ་...]འདེམས་ སྤྱོད་པོའི་གཞི་གྲངས་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས།


རིགས།

ཁྱེད་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་རིགས་སྒྲིག་པ།

note

གཅིག་མཚུངས་མིན་པའི་ཡིག་དུམ་རིགས་འདེམས་པ་དེས་མི་འདྲ་བའི་གླིང་སྒྲོམ་གཞི་རྒྱུ་མངོན་རྒྱུ་རེད།


བདམས་པ།

ཡིག་དུམ་འདེམས་གཞི་སྒྲིག་པ་དེ་ དཔེར་ན་"རྒྱས་བཅད་" གལ་ཏེ་དགོས་ངེས་ཡོད་ན་ བདམས་པའི་ཡིག་དུམ་རིགས་ཀྱི་བདེམས་གཞི་གཅིག་ཤོས་དེར་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

རྣམ་བཞག

ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ལ་རྣམ་གཞག་བདམས་དགོས།ཚེ་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་、སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་གྱི་ཡིག་དུམ་ལ་མཚོན་ན་ "རྣམ་གཞག་ཞན་ལ་" ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་ནས་རྣམ་གཞག་མ་གཅིག་པ་འདེམས་དགོས།རྣམ་གཞག་བེད་སྤྱོད་ཆོག་མིན་ནི་ རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ཞིན་པའི་ཡིག་དུམ་རིགས་ལ་རགས་ལས་ཡོད།

བཟོ་བཅོས།

འདེམས་ངེས་ཡིག་དུམ་རིགས་(དཔེར་ན་ "ཤོག་ལྷེའི་རྗེས་མ་" "ཤོག་ཨང་"ཡང་ན་"ཤོག་ལྷེའི་གོང་མ་")ཀྱི་བཟོ་བཅོས་མངོན་པ།གལ་ཏེ་དགོས་ངེས་ཡོད་ན་ ཡོ་བའི་ཐང་གསར་པ་ནང་བཅུག་བྱེད་ཆོག

warning

If you want to change the actual page number and not the displayed number, do not use the Offset value. To change page numbers, read the Page Numbers guide.


རིམ་པ།

"ལེའུ་"ཡིག་དུམ་རིགས་ཀྱི་མཚན་འཇོག་ཐང་དང་རྩ་འཛོན་རིམ་དབྱེ་ཟིན་པ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པ།

མིང་།

ཡིག་དུམ་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་མིང་མངོན་པ།གལ་ཏེ་དགོས་ངེས་ཡོད་ན་ མིང་་གསར་པ་ནང་བཅུག་བྱས་ཆོག

གྲངས་ཐང་།

ཡིག་དུམ་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་མིང་སྔའི་ཐང་མངོན་པ།གལ་ཏེ་དགོས་ངེས་ཡོད་ན་ ཐང་གསར་པ་ནང་བཅུག་བྱས་ཆོག

རྒྱས་བཅད་ནང་དོན།

ཁོངས་འདི་གཞི་རྣམ་ནང་དོན་དུ་རྩིས་ནས་བསྒརའཛུད་བྱེད་ དེ་ཡང་ཁོངས་གསར་བཅོས་བྱེད་དགོས།

ཆ་རྐྱེན།

ཡིག་དུམ་སྒུལ་སློང་ལ་ངེས་པར་དུ་འཚམ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་མངོན་པ།གལ་ཏེ་དགོས་ངེས་ཡོད་ན་ ཆ་རྐྱེན་གསར་པ་ནང་བཅུག་བྱེད་དགོས།

བྱས་ན་དེ་ དེ་མིན་ན།

ཡིག་དུམ་ཆ་རྐྱེན་སྐོང་ཐུབ་མིན་ལ་དམིགས་ནས་ མངོན་པའི་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས།

ཧུང་།

Opens the Macro Selector, where you can choose the macro that will run when you click the selected field in the document. This button is only available for the "Execute macro" function field.

དྲན་བརྡ།

བདེམས་ངེས་ཡིག་དུམ་གྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ཡི་གེ་བསྒར་འཛུད་དང་བཟོ་བཅོས།

ཧུང་མིང་།

བདེམས་ངེས་ཡིག་དུམ་གྱི་གཏན་འཁེལ་བའི་ཧུང་མིང་མངོན་པ།

ཀུན་འཕྲོད་རྟགས།

བདེམས་ངེས་ཡིག་དུམ་གྱི་གནས་ཟིན་རྟགས་ཡི་གེ་མངོན་པ།

ཡི་གེ་བསྒར་འཛུད།

མངོན་པ་དང་ཆ་རྐྱེན་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཡི་གེ

སྤྱི་འགྲོས།

སྤྱི་འགྲོས་ཡིག་དུམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་མངོན་པ།

གབ་པའི།

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

སྤྱད་པ།

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

སྤྱོད་པ་

སུབ་པ།

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

 དཔེ་རིས།

སུབ་པ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་པ།

དེའི་ནང་བདེམས་ངེས་ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ཐོ་འགོད་ཟིན་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་དགོས།ཁྱེད་ཀྱི་བདེམས་ངེས་ཡིག་དུམ་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་རེའུ་མིག་གམ་བཙལ་འདྲེ་བཟོ་བཅོས་དགོས།

གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་ཨང་འགོད།

"ཟིན་བྲིས་གང་རུང་ཞིག་"ཡིག་དུམ་རིགས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཨང་བྲིས་མངོན་པ་དང་འཚམ་པའི་སྐབས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་གཞི་གྲངས།

གཡོན་བལྟས་མདའ་བརྩེ།

ཡིག་ཚགས་ནང་རིགས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་མདུན་གྱི་ཡིག་དུམ་ཞིག་དུ་མཆོངས་སྒྱུར་བྱེད་པ ཡིག་ཚགས་ནང་ཚུད་པའི་རིགས་མཚུངས་པའི་ཡིག་དུམ་གཅིག་མང་བའི་སྐབས་གནོན་མཐེབ་དེ་གཞི་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད།

Icon Previous Field

ཡིག་དུམ་གོང་མ་ཞིག་གི་བཀའ་བརྡ།

གཡས་ལྟས་མདའ་རྩེ།

ཡིག་ཚགས་ནང་རིགས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་མདུན་གྱི་ཡིག་དུམ་ཞིག་དུ་མཆོངས་སྒྱུར་བྱེད་པ།ཡིག་ཚགས་ནང་རིགས་གཅིག་མཚུངས་ཡིག་དུམ་མང་པོ་ཚུད་པའི་སྐབས་གནོན་མཐེབ་དེ་གཞི་ནས་སྤྱོད་ཆོག

Icon Next Field

ཡིག་དུམ་རྗེས་མ་ཞིག་གི་བཀའ་བརྡ།

ཁོངས་ཀྱི་སྐོར་

Please support us!