རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་གསར་འཛུགས་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ།འགྱུར་ཟིན་པའི་ཡི་གེ་དང་རིས་དབྱིབས་དང་ལྡན་པའི་ཡི་གེ་、རེའུ་མིག་དང་ཡིག་དུམ་、རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་སུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།མགྱོགས་མྱུར་གྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ ཡིག་ཚགས་ནང་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བསྡུས་འབྲི་བཅུག་ཆོག་ དེ་རྗེས་ F3 མཐེབ་གནོན་བྱ་དགོས།

tip

ཁྱེད་ཀྱིས་[ཡོ་བྱད་ཚང་བསྒར་འཛུད་]ཐོག་གི་"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་རྒྱུའི་"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་"འདེམས་དགོས།


བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་...]

From the tabbed interface:

Choose Insert - AutoText.

On the Insert menu of the Insert tab, choose AutoText.

From toolbars:

Icon AutoText

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས།

From the keyboard:

+ F3


རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས།

"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་"གླིང་སྒྲོམ་གྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་རེགས་དབྱེ་དང་བཤར་བྱང་སྒྲིག་ཡོད།

རང་འགུལ་གྱི་ནང་བཅུག་ཡི་གེ་དྲན་བརྡ་མངོན་པ།

Displays a suggestion for completing a word as a Help Tip after you type the first three letters of a word that matches an AutoText entry. To accept the suggestion, press Enter. If more than one AutoText entry matches the letters that you type, press +Tab to advance through the entries. For example, to insert dummy text, type "Dum", and then press Enter.

To display the list in reverse order, press +Shift+Tab.

མིང་།

མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་མིང་སྒྲིག་དགོས།གལ་ཏེ་ཡིག་ཚགས་ནང་ཡི་གེ་འདེམས་དགོས་ན་ རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་མིང་ནང་ནང་བཅུག་བྱེད་པ་དང་ "རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་ནས་[གསར་འཛུགས་]འདེམས།

བསྡུས་འབྲི།

འདེམས་ངེས་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་གྱི་མྱུར་བདེའི་ཐབས་ཚུལ་མངོན་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ན་ བཤར་བྱང་དེ་སྤྱོད་པོའི་མྱུར་བདེའི་ཐབས་ཚུལ་འཛུགས་དགོས།

རེའུ་འགོད་ཚང་།

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་རིགས་དབྱེ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས། རེགས་དབྱེའི་ནང་གི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ན་ རེགས་དབྱེ་དེ་ཆ་རྡེབ་བྱེད་པ་འམ་ ཡང་ན་དེའུདེའུ་མདུན་ངོས་ཀྱི་"+" ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་མིང་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ རེའུ་འགོད་ནང་གི་བཤར་བྱང་འདེམས་ཐོག་དེ་རྗེས་ "བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

tip

ཁྱེད་ཀྱིས་རིགས་དབྱེའི་བར་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་འདྲུད་འཇོག་བྱེད།


ཁ་གྲངས།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་བསྒར་འཛུད་མིང་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་།

note

གལ་ཏེ་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ གཤར་བྱང་དེ་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་སྲིད།


ཁ་བརྒྱབ།

གླེང་སྒྲོམ་ཐམས་ཅད་ཁ་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད་བཟོ་བཅོས་ཉར་ཚགས་བྱེད།

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས།

རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཀའ་ཚིག་གཞན་དག་མངོན་པར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པ་ཏེ་ དཔེར་ན་ མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདེམས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་ནས་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།

གསར་གསོ།

ཁྱེད་ཀྱི་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ནང་དོན་དེ་རིགས་ཡིག་ཚོགས་ཀྱི་གཤར་བྱང་དུ་གསར་འཛུགས་བྱ་དགོས།གཤར་བྱང་དེ་མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་རེགས་དབྱེ་ནང་དུ་ཁ་སྣོན་རྒྱག།

གསར་འཛུགས་(ཡི་གེ་ཁོ་ན་)

Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command.

འདྲ་ཕབ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་དེ་དྲས་སྦྱང་པང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ཚབ་བརྗེ།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་དེ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་གི་ནང་དོན་གྱི་ཚབ་བརྗེ་བྱས་པར་བེད་སྤྱོད་དགོས།

མིང་བསྐྱར་བཏགས།

Opens the Rename AutoText dialog, where you can change the name of the selected AutoText entry.

བསུབ་པ།

གཏན་འཁེལ་རྗེས་བདམས་པའི་གཞི་རྒྱུ་བསུབ་པ།

ཡིག་ལེན་པ་མངོན་ཐུབ།

ཁེར་རྐྱང་གི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་ཁ་ཕྱེ་བ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།དགོས་ངེས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ལག་བསྟར་གྲུབ་རྗེས་ [ཡིག་ཆ་] - [རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤར་བྱང་ཉར་ཚགས་]འདེམས་པ་དང་དེ་ནས་ [ཡིག་ཆ་] - [མཇུག་རྫོགས་]འདེམས།

ཧུང་།

Opens the Assign Macro dialog, where you attach a macro to the selected AutoText entry.

གསར་དུ་འཛུགས་པའི་"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་"བཤར་བྱང་ནང་ མཁོ་འདོན་འགའ་བྱས་པའི་"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་"གཤར་བྱང་དང་ཕན་ཚུལ་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཧུང་བེད་སྤྱོད་དགོས།འོན་ཏེ་"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་"གཤར་བྱང་འདི་དག་[གསར་འཛུགས་(ཡི་གེ་ཁོ་ན་ཡིན་)]འདེམས་པ།དཔེར་ན་ "རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་"ནང་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་<field:company> LibreOffice ལྟོས་བཅས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ནང་གི་ནང་དོན་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་དེར་ཚབ་བརྗེ་བྱེད།

ནང་བཅུག

Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.

རིགས་དབྱེ།

Adds, renames, or deletes AutoText categories.

རྩོམ་སྒྲིག་ས་ཁོངས།

Adds, renames, or deletes AutoText categories.

རིགས་དབྱེ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་གྱི་རིགས་དབྱེའི་མངོན་པ་ཡིན།རིགས་དབྱེའི་མིང་བཟོ་བཅོས་བྱས་ན་མིང་གསར་པ་ནང་བཅུག་ཐོག་ དེ་ནས་"བསྐྱར་མིང་འདོགས་པ་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།རིས་དབྱེ་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ན་ མིང་ནང་བཅུག་ཐོག་དེ་ནས་ "གསར་འཛུགས་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

རྒྱུད་ལམ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་རེགས་དབྱེ་ཡིག་ཆའི་མིག་སྔའི་གསོག་འཇོག་རྒྱུད་ལག་མངོན་ཀྱི་ཡོད།གལ་ཏེ་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་རེགས་དབྱེ་གསར་འཛུགས་སྒང་ཡིན་ན་གསོག་འཇོག་རིགས་དབྱེའི་ཡིག་ཆའི་གནས་ས་འདེམས་དགོས།

གསར་གསོ།

"ཁ་བྱང་ས་ཁོངས་"སྒྲོམ་ནང་ནང་བཅུག་བྱེད་པའི་མིང་བེད་སྤྱོད་ཅིང་ རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་རེགས་དབྱེ་གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས།

མིང་བསྐྱར་བཏགས།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་རེགས་དབྱེ་མིང་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་"ཁ་བྱང་ས་ཁོངས་"སྒྲོམ་ནང་ནང་བཅུག་བྱེད་པའི་མིང་དུ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག།

ཤོག་ཆན་འདེམས་པ།

ད་ཡོད་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་རེགས་དབྱེ་དེ་བཞིན་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་རྒྱུད་ལག་སྒྲིག།

བསུབ་པ།

བདམས་པའི་གཞི་རྒྱུ་འམ་གཏན་འཁེལ་མི་དགོས་པའི་གཞི་རྒྱུ་བསུབ་པ།

རྒྱུད་ལམ།

Opens the Edit Paths dialog, where you can select the directory to store AutoText.

རྒྱུད་ལག་གསར་པ་ཁ་སྣོན་བྱེད་ན་ "རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་"གླིང་སྒྲོམ་ནང་གི་"རྒྱུད་ལག་..."གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།[ཡོ་བྱད་] - [འདེམས་གཞི་...] - "LibreOffice" - "རྒྱུད་ལག་" འདེམས་ན་འང་སྒྲིག་"རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་" ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་"རྩོམ་སྒྲིག་..."གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཐག་སྦྲེལ་ཉར་ཚགས།

ས་ཁོངས་འདི་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་LibreOffice ཐབས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་བསྒར་འཛུད་དང་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཀྱི་ཐག་སྦྲེལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

ཡིག་ཆའི་མ་ལག་ནང་།

དང་རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་ཐོག་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚགས་དཀར་ཆག་གི་ཐག་སྦྲེལ་ནི་ལྟོས་བཅས་ཤིག་ཡིན།

དབྱིན་ཐ་དྲ་བའི་ཐང་།

དང་Internet ཐོག་ཡིག་ཆའི་ཐག་སྦྲེལ་ནི་ལྟོས་བཅས་ཡིན།

Please support us!