སྣེ་སྟོན།

གལ་ཏེ་"ལག་རོགས་"སམ་ཡང་ན་ཡིག་ཚགས་སྒེའུ་ཁུང་གི་གཡས་འོག་ཟུར་གྱི་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ ཡོ་བྱད་ཚང་ཞིག་ཐོན་སྲིད་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ད་ཡོད་དམིགས་འབེན་འདེམས་ཆོག་ལ། དེ་ཁྲོས་གོང་འོག་མདའ་རྩེའི་ རིས་རྟགས་རྒྱུད་ ཡི་གེ་འོ་རྟགས་དེ་†…ཡིག་ཚགས་ཀྱི་དམིགས་འབེན་གོང་མ་འམ་དམེགས་འབེན་འོག་མར་གནས།

སྟེང་ཕྱོགས་གནོན་མཐེབ་དེ་ཤོག་ལྷེའི་གོང་མ་ཞིག་གམ་བྱ་ཡུལ་གོང་མ་ཞིག་ཏུ་འདྲུད་འགུལ་བྱེད་པ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

སྟེང་ཕྱོགས་གནོན་མཐེབ་དེ་ཤོག་ལྷེའི་འོག་མ་ཞིག་གམ་བྱ་ཡུལ་འོག་མ་ཞིག་ཏུ་འདྲུད་འགུལ་བྱེད་པ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བཤར་བྱང་གང་རུང་ཞིག་ བདམས་པའི་གནས་ཚུལ་འོག་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ བྱ་རིམ་གྱི་སྔོན་སྒྲིག་བྱེད་པའི་འོད་རྟགས་དེ་ཤོག་ལྷེའི་གོང་མ་འམ་ཤོག་ལྷེའི་རྗེས་མ་ཞིག་དུ་མཆོངས་ཀྱི་ཡོད།ཁྱོད་ཀྱི་ཤོག་ངོས་ལ་མིག་བཤར་བྱེད་སྐབས་ མདའ་རྩེ་ཆ་བཅས་ཀྱི་རིས་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་ནི་ནག་པོ་ཡིན་ མདའ་རྩེ་ཆ་བཅས་ཀྱི་རིས་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་ནི་སྔོན་པོ་ཡིན།

The entries largely correspond to those in the Navigator selection box. You can also select other jump destinations. An example are the reminders, which you can set with the Set Reminder icon in the Navigator. You can select an object from among the following options on the Navigation toolbar: table, frame, graphics, OLE object, page, headings, reminder, drawing object, control field, section, bookmark, selection, footnote, note, index entry, table formula, wrong table formula.

Reminders are navigated in the order in which they are set.

རེའུ་མིག་གི་རྩིས་རྒྱག་སྤྱི་འགྲོས་ཞིབ་བཤེར་ལ་རིགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོད་དེ་:ཡིག་ཚགས་ནང་ཚུད་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་སོ་སོར་བར་བརྗེ་བའམ་ ཡང་ན་ནོར་སྐྱོན་ཚུད་པའི་སྤྱི་འགྲོས་སུ་བརྗེ་སྒྱུར་ཁོ་ན་བྱེད་དགོས། ནོར་སྐྱོན་ཡོད་པའི་རྩིས་རྒྱག་སྤྱི་འགྲོས་ནི་ནོར་བའི་སྤྱི་འགྲོས་ཐོན་པ་འམ་རྩིས་རྒྱག་འཇུག་འབྲས་ནོར་བའི་སྤྱི་འགྲོས་ཐོན་སྲིད་ལ་ཟིར།

"མིག་བཤར་ཡོ་བྱད་ཚང་"

Open the Navigation toolbar by clicking on its top left icon located on the top of the Navigator display area. You can break the toolbar away from its place by dragging and arranging it on the screen.

མིག་བཤར་བྱ་རྒྱུ་བྱ་ཡུལ་རིགས་ཀྱི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་ལ།མདའ་རྩེ་གནོན་མཐེབ་"བྱ་ཡུལ་གོང་མ་"ཡང་ན་"བྱ་ཡུལ་རྗེས་མ་" ཞིག་ལ་བསྐྱར་དུ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། གནོན་མཐེབ་གྱི་མིང་དེ་དག་བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་རིགས་སྟོན་པ་ཡིན།ཡི་གེ་འོད་རྟགས་བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་དུ་གནས་སྲིད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

You can configure LibreOffice according to your specific preferences for navigating within a document. To do this, choose Tools - Customize. The various tables for adapting menus, keyboard input or toolbars contain various functions for navigation within the document under the "Navigate" area. In this way you can jump to the index tags in the document with the "To Next/Previous Index Tag" functions.


བཤེར་འཚོལ་བསྐྱར་ཟློས།

སྣེ་སྟོན་ཡོ་བྱད་ཚང་སྟེང་གི་བཤེར་འཚོལ་བསྐྱར་ཟློས་རིས་རྟགས་བརྒྱུད་ཁྱེད་ཀྱིས་བཤེར་འཚོལ་ལ་ཚབ་བརྗེས་གླིང་སྒྲོམ་ནང་བཤེར་འཚོལ་བྱས་ཟིན་པ།རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།དྲང་འཕྱང་འགྲོལ་འཁོར་མདའ་ཡིག་ཐོག་གི་མདའ་རྩེ་སྔོན་པོའི་གནོན་མཐེབ་དེ་ད་ཆ་མུ་མཐུད་མདུན་དུ་བཤེར་འཚོལ་དང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་དུ་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་ནུས་ལྡན་ཡོད།གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་མདའ་རྩེ་དེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ བཤེར་འཚོལ་ནི་"བཤེར་འཚོལ་མ་ཟད་ཚབ་བརྗེ་"གླིང་སྒྲོམ་ནང་ནང་བཅུག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་ལ་གཞི་གནས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱེད་སྲིད།

Please support us!