སྦྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིག

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

[ཡོ་བྱད་] - [རང་མཚན་འཇོག་...] བདམས་རྗེས་ "སྦྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་གྱི་"གླེང་སྒྲོམ་ཪྙིང་པ་ གསར་པའི་ཚལ་ཐོ་རྣམ་གྲངས་བྱེད།


གཏག་པར་རྒྱག་སྐབས་སྔོན་པ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་(གནས་ཟིན་རྟགས་)གནས་སའི་ཐོག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་དགོས། གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ཆ་འཕྲིན་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་སྐོར་བསྒར་འཛུད་ - ཡིག་དུམ་ - གཞན་དག་ འོག་གི་འདེམས་གཞི་ཁཱ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་གཟིགས།

གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་།

གཏག་པར་རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་གྱི།ཟིན་བྲིས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས། ཟིན་བྲེས་སོ་སོ་ཁེར་རྐྱང་དུ་འཕྲིན་ཡིག་གཅིག་གཏག་པར་རྒྱབ་གྱི་ཡོད།

ཆ་ཚང་།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་ཟིན་བྲིས་ཡོད་ཚད་ལས་སྣོན་བྱེད་པ།

བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་གཤར་བྱང་།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བྲིས་རྟགས་རྒྱབ་པའི་ཟིན་བྲིས་ཁོ་ན་ལས་སྣོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁོ་ནའི་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ལ་བྲིས་རྟགས་རྒྱབ་པའི་རྗེས་འདེམས་གཞི་དེ་གཞི་ནས་སྤྱད་ཆོག་

ནས།

Specify the number of the first record to be printed.

བར།

Specify the number of the last record to be printed.

ཕྱིར་འདོན།

གཏན་འཁེལ་ནི་རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་དེ་གཏག་པར་ཆས་སུ་སྐྱེལ་བའམ་ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་བྱེད།

གཏག་པར་ཆས།

རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་གཏག་པར་རྒྱག་པ།

ཡིག་ཆ།

རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་བྱེད།

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

རྒྱུད་ལམ།

རྣམ་གཞག་འཕྲིན་ཡིག་གྱི་རྒྱུད་ལག་གསོག་འཇོག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

...

རྒྱུད་ལག་འདེམས་པ་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས།

File format

Select the file format to store the resulting document.

Please support us!