ཚལ་ཐོ་:ཡོ་བྱད།

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [སྦྲེལ་ཡིག་རྟགས་...]

From the menu bar:

Choose Tools - Translate.

From the menu bar:

Choose Tools - Accessibility Check.

Select File - Export as PDF - General - Universal Accessibility (PDF/UA) and click OK.

From the keyboard:

+ 8

From the sidebar:

Open the Accessibility Check panel.

From the menu bar:

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [ཡིག་གྲངས་བསྡོམས་རྩིས་...]

From the tabbed interface:

Choose Review - Word Count.

On the Review menu of the Review tab, choose Word Count.

From toolbars:

Icon Word Count

Word Count

From the status bar:

Click on the Word and Character Count area.

From the menu bar:

Choose Tools - Heading Numbering

From toolbars:

Icon Heading Numbering

Heading Numbering

Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

ཚལ་ཐོ་:[རྣམ་བཞག་] - [ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་...]

ཚལ་ཐོ་:[རྣམ་བཞག་] - [ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་...] - "ཞབས་མཆན་"འདེམས་གཞི་ཁ་

ཚལ་ཐོ་:[རྣམ་བཞག་] - [ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་...] - "མཇུག་མཆན་"འདེམས་གཞི་ཁ་

ཚལ་ཐོ་:[རེའུ་མིག་] - [བརྗེ་བ་] - [ ཡིག་དེབ་རེའུ་མིག་ལ་བརྗེ་བ་...]/[ཡིག་དེབ་རེའུ་མིག་ལ་བརྗེ་བ་...]

Select paragraphs or table rows and choose Tools - Sort

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [རྩིས་རྒྱག་]

+ plus sign

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [གསར་སྐྱེད་]

Choose Tools - Update - Page Formatting

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [གསར་སྐྱེད་] - [མིག་སྔའི་དཀར་ཆག་]

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [གསར་སྐྱེད་] - [ཚང་མ་གསར་སྐྱེད་]

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [གསར་སྐྱེད་] - [ཁོངས་]

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་:F5

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [གསར་སྐྱེད་] - [ཐག་འབྲེལ་]

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

ཚལ་ཐོ་:[ཡོ་བྱད་] - [འཕྲིན་ཡིག་དང་སྦྲགས་ཡིག་] - [སྦྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་...]

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Icon

སྦྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ།

Please support us!