LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་བྱེད་ནུས་

ངོ་ཚོས་གནས་དེ་ཁྱེད་ལ་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་སྐོར་གྱི་གལ་ཆེའི་བྱེད་ནུས་འགའ་ཞིག་དེ་བཞིན་ནུས་པའི་ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུ་ཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་དེས་ཁྱེད་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་བྱེད་སྐབས་ཁྱེད་ལ་འབོར་ཆེ་བ་གྱི་རྩིས་རྒྱག་རྟགས་དང་རྟེན་གྲངས་རྣམ་གཞག་གི་རོགས་རམ་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཅིང་བྱེད་ནུས་དེ་ག་འདེམས་་པའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་བར་སྒྲིག་གསལ་སེར་ཡོད་པས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་གཅིག་དུ་སྤྱད་ནས། དེ་ཚོ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ་གཞན་ཡང་རོགས་རམ་ཡིག་ཆའི་ནང་ད་དུང་ཞིབ་གསལ་གྱི་འདྲེན་སྤྱོད་དང་འབོར་ཆེན་གྱི་དཔེ་གཞི་འདོན་རྒྱུ་མཁོ་འདོན་བྱེད།

སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་

རིས་མཚོན་དང་བཪྙན་རིས་མཚོན་ན་ གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་སྤྱི་འགྲོས་དེ་ནས་སྤྱི་འགྲོས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ན་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་རང་འགུལ་གྱི་སྒུལ་སློང་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱི་འབོར་ཆེ་བ་གྱི་སྔོན་མཚན་འཇོག་རྟགས་དང་རྟེན་གྲངས་གསར་འཛུགས་ རྩོམ་སྒྲིག་དང་རྣམ་གཞག་ཅན་ སྤྱི་འགྲོས་བེད་སྤྱད་ཆོག

སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་སྐད་བརྡ་རྒྱུས་མངའ་ཅུང་ཡོད་ན་ སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་ཐད་ཀར་ནང་བཅུག་བྱེད་ ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་སྤྱི་འགྲོས་གསལ་བཤད་འབྲི་འཇུག་བྱས་པ་ དཔེར་ན་"a sup 2 + b sup 2 = c sup 2"སྤྱི་འགྲོས་གསལ་བཤད་དང་ལྟོས་བཅས་ཚལ་ཐོ་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་འདེམས་པ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ LibreOffice ཡི་གེ་དེ་དག་རང་འགུག་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་ལ་བསྒྱུར།

note

LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་རྩིས་རྒྱག་སྤྱི་འགྲོས་ཐོབ་སྤྱོད་ཐབས་མེད་དེ་ནི་ སྤྱི་འགྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཆས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས་ རྩིས་རྒྱག་བྱ་རིམ་ཞིགམིན་ གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་བེད་སྤྱད་ནས་སྤྱི་འགྲོས་རྩིས་རྒྱག་བྱས་ཆོག་སྟབས་བདེའི་རྩིས་རྒྱག་མཚོན་ན་ ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་ནུས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ལེགས་གྲུབ་བྱས་པ་ཡིན།


"བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་

LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་"བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་ནང་བཅུག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་སྤྱི་འགྲོས་བེད་སྤྱོད་དགོས་ན། "བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་ནང་དོན་ནང་བཅུག་བྱེད་ དེའི་མཐའ་འབྲས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་མངོན་པ་བྱེད། རིང་པ་ཪྙོག་འཛིན་ཆེ་བའི་སྤྱི་འགྲོས་གསར་འཛུགས་སྐབས་སྔ་བར་ཕྱིར་གསུམ་དུ་ སྤྱི་འགྲོས་ཡོངས་རྫོགས་མཐོང་ཐུབ་པ་དགོས་ན་"ཡོ་བྱད་"ཚང་ཉོག་ "སྤྱི་འགྲོས་འོད་རྟགས་"བེད་སྤྱོད་དགོས། བྱེད་ནུས་དེ་གསོལ་སློང་བྱེད་སྐབས་ འོད་རྟགས་"བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་གིགནས་སར་ཡོད་ཀྱང་ཡི་གེའི་སྒེའུ་ཁུང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་མངོན་གྱི་ཡོད།

རྟགས་རྐྱང་པ་

ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིས་རྟགས་གསར་གཏོད་དམ་ཕྱི་ངོས་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་པའི་ཡིག་རྟགས་ཉེར་སྤྱོད་བྱས་ན་ཆོག LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་པའི་ནང་སྤྱོད་མཁོ་ཡོད་པའི་རྟགས་གསར་པ་གང་རུང་སྣོན་ཆོག་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་སྤྱོད་ཡིག་རྟགས་ཚིགས་ཚི་སྒྲིག་བྱས་ན་འང་རུང་ འབོར་ཆེན་དམིགས་བསང་ཡིག་རྟགས་(དཔེར་ན་ གུག་རྟགས་ཆེ་བ་ཕྱིད་)ཁྱེད་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེ་གྱུར་མཁོ་འདོན་བྱེད།

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་

To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window.

Please support us!