རྣམ་གཞག་

ཚལ་ཐོ་དེའི་ནང་སྤྱི་འགྲོས་རྣམ་གཞག་བཀའ་ཚིག་ལ་མཁོ་བའི་བཀའ་ཚིག་བཀོལ་བ་ཚུད་ཡོད།

ཡིག་གཟུགས་

སྤྱི་འགྲོས་གཞི་རྒྱུ་སྤྱོད་་པའི་ཡིག་གཟུགས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་

གླིང་སྒྲོམ་དེར་སྤྱི་འགྲོས་ནང་གི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ། ཁྱེད་ཀྱི་རྩ་བའི་ཆེ་ཆུང་ཞིག་འདེམས་པ་མ་ཟད་ སྤྱི་འགྲོས་ནང་གི་གཞི་རྒྱུད་ཡོད་ཚད་དང་རྩ་བའི་ཆེ་ཆུང་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་བ་གཏན་འཁེལ་བྱའོ།

བར་རྒྱང་

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

སྙོམས་སྒྲིག་

ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་མང་སྤྱི་འགྲོས་དང་དེ་བཞིན་གཞི་རྒྱུ་འགའ་ཤས་འདུས་པའི་རྐྱང་ཕྲེང་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་སྙོམས་གཤིབ་མཚན་འཇོག་བྱེད། 在 བཀའ་ཚིག་ སྒེའུ་ནང་ NEWLINE བཀའ་ཚིག་ནང་བཅུག་བྱས་ཏེ་ཕྲེང་མང་སྤྱི་འགྲོས་འཛུགས་ཐུབ།

ཡི་གེ་མ་ཚུལ་

ཡི་གེ་མ་ཚུལ་ཁ་ཕྱེ་བའམ་རྒྱབ་པ། ཡི་གེ་མ་ཚུལ་ནང་ མངོན་པའི་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་དང་ཡི་གེ་ཕྲེང་གྱི་མཐོ་ཚད་མཚུངས་པ།

Please support us!