ཚལ་ཐོ་

ཚལ་ཐོའི་ཚང་ནང་ནས་སྤྱོད་ཀྱིས་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་བེད་སྤྱོད་པར་དགོས་ཁོ་ཡོད་པའི་བཀའ་ཚིག་ཡིད་ཪྙེད་ཐུབ། ཁྱེད་ལ་རྩེས་རྒྱག་རྟགས་བེད་སྤྱོད་མཁོ་འདོན་ཐུབ་དེ་བཞིན་སྤྱི་འགྲོས་ཡིག་ཚགས་དེ་བཞིན་བྱ་ཡུལ་རྩོམ་སྒྲིག་དང་ལྟ་ཞིབ་ རིམ་སྒྲིག་ རྣམ་གཞག་ཅན་ གཏག་པར་སོགས་བཀའ་ཚིག་རེའུ་འགོད་བཀོལ་དགོས། ཚལ་ཐོ་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཞིག་ནི་བཟོ་བའམ་ཡང་ན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་གཞི་ནས་སྒུལ་སློང་བྱེད་ཐུབ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་ཟིན་པ་མ་ཟད་གསོན་སློང་རྣམ་པར་གནས་པའི་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་ད་གཟོད་སྒུལ་སྤྱོད་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་མངོན་པ་ གཞིའི་སྒྲིག་པ་ རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིག་ཚགས་གཏན་པར་གྱི་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་ཏུ་སྤྱོད་དགོས་གསོན་སློང་རྣམ་པ་གནས་པའི་ཡིག་ཚགས་ཞེས་པ་ནི་མིག་སྔར་གསལ་ཡོལ་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་ཐོག་མངོན་པའི་ཡིག་ཚགས་བརྗོད་ གལ་སྲིད་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ལ་སྤྱོད་དགོས་ན་ཁྱེད་ནས་སྔོན་ལ་ངེས་པར་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་འདིར་གསོ་སློང་དགོས།


ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

ཚལ་ཐོ་དང་གོང་འོག་ནང་དོན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་འདིས་མིག་སྔར་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཚལ་ཐོའི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ན་ད་གཟོད་སྤྱོད་ཆོག་པ་མཚོན་གལ་སྲིད་འོད་རྟགས་དེ་ཡིག་དཀྱིལ་དུ་གནས་ཡོད་ན་ཡི་གེ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྐབས་དགོས་པའི་ཚལ་ཐོའི་རྣམ་གྲངས་ཡོད་ཚད་སྤྱོད་རུང་ གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་དབྱིབས་བདམ་ན་ སྤྱོད་རུང་བའི་རིས་དབྱིབས་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཚལ་ཐོའི་རྣམ་གྲངས་ཐག་བཅད་མཐོང་ཐུབ།


ཡིག་ཆ་

This menu contains the general commands for working with formula documents, such as create, open, save and print.

རྩོམ་སྒྲིག་

འདི་སྤྱི་འགྲོས་བཀོལ་བའི་བཀའ་ཚིག་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་མེད། རྒྱུན་སྲོལ་བཀའ་ཚིག་ཕུད་པ་དཔེར་ན་ནང་དོན་འདྲ་ཕབ་ཕུད་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཪྙེད་ཐུབ་པ་དཔེར་ན་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་ལ་ཆེད་མངག་ཇུས་བཀོད་བྱས་པའི་བཀའ་ཚིག་ཀྱང་ཪྙེད་ཐུབ་ དཔེར་ན་འཚོལ་བིག་གནས་འཛིན་རྟགས་སོགས་འཚོལ་བ་ནོར་བའི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ནུས་ཐུབ།

མཐོང་རིས་

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

རྣམ་གཞག་

ཚལ་ཐོ་དེའི་ནང་སྤྱི་འགྲོས་རྣམ་གཞག་བཀའ་ཚིག་ལ་མཁོ་བའི་བཀའ་ཚིག་བཀོལ་བ་ཚུད་ཡོད།

ཡོ་བྱས་

འདིར་ ཁྱེད་རིས་རྟགས་ཤིག་གི་རིགས་དབྱེ་བ་མ་ཟད་རྩོམ་སྒྲིག་ཀྱང་བྱས་ཆོག་ཡང་ན་ཕྱིར་འོག་ སྤྱི་འགྲོས་ཤོག་ཡིག་ཆ་ནང་འཇུག་ལ་རྩིས་ནའང་རུང་བ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་གཅིག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་མཁོར་ཞིག་ཏེ་གཅིག་ནས་བྱ་རིམ་གྱི་འཆར་ངོས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་ཆོག

སྒེའུ་ཁུང་

ཁྱེད་ཀྱིས་"སྒེའུ་ཁུང་"ཚལ་ཐོ་ནང་སྒེའུ་ཁུང་ཕྱེ་ན་ཡིག་ཚགས་རེའུ་འགོད་ཪྙེད་ཐུབ།

རོགས་རམ།

"རོགས་རམ་"ཚལ་ཐོ་དེ་LibreOffice ཡི་རོགས་རམ་མ་ལག་སྒུལ་སློང་དང་ཚོད་འཛིན་ལ་སྤྱོད།

Please support us!