མྱུར་བདེའི་མཐེབ་(LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་རོགས་འདེགས་བྱེད་ནུས་)

ཙིག་རྟགས་བེད་མ་སྤྱད་པར་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ན་འགྲིག་

སྤྱི་འགྲོས་ནང་ཐད་ཀར་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

གལ་སྲིད་སྤྱི་འགྲོས་དེ་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཁྱེད་ཀྱིས་འབྲི་ཐབས་ཡང་དག་ཤེས་ཡོད་ གཤམ་གྱི་གོ་རིམ་ལྟར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་

  1. སྤྱི་འགྲོས་ནི་ཡིག་དེབ་ནང་འབྲི་འཇུག་བྱེད་

  2. སྤྱི་འགྲོས་འདེམས་

  3. Choose the command Insert - OLE Object - Formula Object.

སྒེའུ་ཁུང་སྤྱད་དེ་སྤྱི་འགྲོས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

Elements pane

གཡས་མདའ་རྩེའི་ཕྱོགས་ཡང་ན་གཡོན་མདའ་རྩེའི་ཕྱོགས་

གཡས་ཕྱོགས་ཡང་ན་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་རིགས་ཡང་ན་རྟག་གྲངས་ལ་སྤོས་སྒུལ་བྱེད།

Enter མཐེབ་

བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་རིགས་འདེམས་པ་ཡང་ན་(རིགས་ཀྱི་ས་ཁུངས་ནང་)རྟག་གྲངས་བསྒར་འཛུད།(རྟག་གྲངས་ས་ཁུངས་ནང་)

Tab མཐེབ་

ཨང་དང་པོའི་རིགས་ཚན་པ་ནས་རིགས་འདིའི་ཨང་དང་པོའི་རྟག་གྲངས་སུ་འཁྱོངས།

Shift+Tab མཐེབ་

མཇུག་མའི་རིགས་ཚན་པ་ནས་རིགས་འདིའི་མཇུག་གྱི་རྟག་གྲངས་སུ་འཁྱོངས།

Please support us!