དཔྱད་མཆན་ནང་འཇུག་

གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་སྤྱི་འགྲོས་འབྲི་སྐབས་གབ་པའི་དཔྱད་མཆན་ནང་འཇུག་བྱེད་དམ།

དཔྱད་མཆན་ནི་བརྒྱ་ཆའི་རྟགས་ཆ་ %% འོག་བྱེད་པ་མ་ཟད་གཤམ་གྱི་ཕྲེང་མཇུག་ཡིག་རྟགས་(Enter མཐེབ་)ནང་རྒྱུན་མཐུད་བྱེད། དེའི་བར་གྱི་ནང་དོན་ཡོད་ཚད་ནི་སྣང་མེད་གཏོང་བ་མ་ཟད་ཕྱིར་བཏོན་གཏག་པར་མི་བྱེད། གལ་སྲིད་ཡིག་དེབ་ནང་བརྒྱ་ཆའི་རྟགས་གནས་ཡོད་གཞན་ཡིག་དེབ་ཡི་ཆ་ཤས་ཤིག་མཐོང་།

དཔེ་གཞི་

a^2+b^2=c^2 %% Pythagorean theorem

Please support us!