ཚད་གཞིའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་བཅོས་

གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་ནང་ཚད་གཞིའི་རྣམ་གཞག་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་ སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་འགའ་ཤས་སྔ་ཕྱི་བར་དུ་སྦོམ་གཟུགས་ཡང་ན་གསེག་གཟུགས་འགོ་འཛུགས།

ཁྱེད་ཀྱིས་"nbold"དང་"nitalic"སྤྱད་དེ་རྣམ་གཞག་དེ་དག་སུབ། དཔེ་གཞི་

a + b

nitalic a + bold b.

སྤྱི་འགྲོས་གཉིས་པའི་ནང་ a ནི་གསེག་གཟུགས་མ་ཡིན། b ནི་སྦོམ་གཟུགས་ཡིན། བྱ་ཐབས་འདི་སྣོན་རྟགས་བཟོ་བཅོས་མ་བྱེད།

Please support us!