ལག་འགུལ་སྙོམས་གཤིབ་སྤྱི་འགྲོས་ནང་གི་ཡིག་རྟགས་

གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་མགྱོགསམགྱོགསམགྱོགས་མྱུར་སྟབས་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་ནང་གི་ཡིག་རྟགས་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་རྟགས་ཚོ་སྟོང་པ་དང་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་གཡར་ཏེ་སྙོམས་གཤིབ་ཕན་འབྲས་ཐོབ། དེ་ག་གི་མ་གཞི་གནས་ས་མི་ཟིན་ཡང་ལག་བསྟར་སྙོམས་གཤིབ་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་འདུས་ཡོད།

ཚོ་སྟོང་གསར་བཟོ་བྱེད་ "བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་གུག་རྟགས་ཆེ་བ་ {}ནང་འཇུག་བྱེད། གཤམ་དཔེའི་ནང་ཕྲེང་བརྗེ་དང་སྣོན་རྟགས་དྲང་འཕྱང་སྙོམས་གཤིབ་(གོང་ཕྲེང་ནང་ཡིག་རྟགས་ཤིན་ཉུང་དུ་བཅུག་):

a+a+a+{} newline {}{}{}{}{}a+a+a+a

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟོང་པ་ནི་ཡི་གེ་དང་སྤྱི་འགྲོས་གཡོན་སྙོམས་གཤིབ་ཀྱི་སྟབས་བདེའི་ཐབས་ཤེས་འགན་སྲུང་བྱེད་ ཆ་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚམས་རྟགས་སྤྱད་དེ་ " མཚན་འཇོག་"བྱེད་པར་འདེམས་ཐོག་གི་ལྡོག་ཕྱོགས་མཚམས་རྟགས་གང་རུང་ཞིག་བེད་སྤྱད་མེད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དཔེར་ན་

"A further example." newline a+b newline ""c-d

Please support us!