སྤྱི་འགྲོས་འོད་རྟགས་

"ཡོ་བྱད་"ཚང་ཐོག་གི་རིས་རྟགས་འདི་བེད་སྤྱོད་དེ་"སྤྱི་འགྲོས་འོད་རྟགས་"སྒུལ་སློང་ངམ་ཁ་རྒྱབ་ སྤྱི་འགྲོས་འོད་རྟགས་ནི་ལས་འགུལ་གནས་སྟངས་སྐབས་ བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་འོད་རྟགས་གནས་པའི་སྤྱི་འགྲོས་ཆ་ཤས་ནི་ཕྲ་བའི་མཐའ་སྒྲོམ་བྲིས་རྟགས་སྤྱོད།

Icon Formula Cursor

སྤྱི་འགྲོས་འོད་རྟགས་

ཡིག་ཚགས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བརྒྱུད་འོད་རྟགས་ བཀའ་ཚིག་ སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་ལྟོས་བཅས་གནས་ས་ལ་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཡིག་རྟགས་ཡང་ན་རིས་རྟགས་ཆ་རྡེབ་བྱེད་ འོད་རྟགས་མདོ་གནས་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་སྤོ་བ་མ་ཟད་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གནས་ས་འབུར་ཐོན་མངོན།

Please support us!