རྩོད་སྒྲིག་མཚོན་རྟགས་

གླིང་སྒྲོམ་འདི་སྤྱད་ནས་མཚོན་རྟགས་དེ་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ནང་གསབ་སྣོན་བྱ་ཐུབ་པ་དང་རྩོད་སྒྲིག་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་བྱ་ཐུབ་པ་འམ་མཚོན་རྟགས་མཚོན་པའི་ཐབས་བཟོ་བཅོས་བྱ་ཐུབ། ཁྱེ་ད་ཀྱི་ཡང་ན་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་གསར་པ་མཚན་འཇོག་བྱ་བ་དང་མཚོན་རྟགས་ལ་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱ་བའམ་དེ་ཡོད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་བཟོ་བཅོས་བྱ་ཐུབ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Symbols - Edit


མཚོན་རྟགས་ཪྙིང་པ་

མིག་སྔའི་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་མིང་འདེམས་པ་དང། གླིང་སྒྲོམ་མཐིལ་ངོས་ཀྱི་གཡོན་ངོས་ཀྱི་སྔོན་ལྟའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཚོན་རྟགས་ མཚོན་རྟགས་མིང་དང་མཚོན་རྟགས་ལ་གཏོགས་པའི་མཚོན་རྟགས་ཚོགས།

མཚོན་རྟགས་ཪྙིང་པ་ཚོགས་

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དེ་མིག་སྔའི་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ཀྱི་མིང་འདུས་ཡོད། གལ་ཏེ་དགོས་ངེས་ཡོད་ན་ ཡང་ན་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་གཞག་དག་འདེམས་ཆོག།

མཚོན་རྟགས་

མིག་སྔའི་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ནང་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་མིང་བསྒྲིགས་པ། རེའུ་འགོད་ནས་མིང་ཞིག་འདེམས་པ་འམ་ཡང་ན་ གསར་སྣོན་མཚོན་རྟགས་ལ་མིང་ཞིག་མཐེབ་འཇུག་བྱེད།

མཚོན་རྟགས་གསར་པ་གསབ་སྣོན་

མཚོན་རྟགས་དེ་མཚོན་རྟགས་ཚོགསཀྱི་ནང་སྣོན་འཇུག་བྱ་དགོས་ན་ཡིག་གཟུགས་སྒྲོམ་ནང་ནས་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་པ་དང་དེ་རྗེས་ མཚོན་རྟགས་དྲ་མིག་མིང་གི་མཚོན་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་རོགས། མཚོན་རྟགས་སྒྲོམ་ནང་ མཚོན་རྟགས་ཀྱི་མིང་མཐེབ་འཇུག་བྱ། མཚོན་རྟགས་ཚོགས་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་གཅིག་འདེམས་པ་འམ་ ཡང་ན་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་གསར་པ་ཞིག་མཐེབ་འཇུག་བྱེད། འདེམསངེས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་དེ་གཡས་ངོས་ཀྱི་སྔོན་ལྟའི་མངོན་པ། "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

མཚོན་རྟགས་ཀྱི་མིང་བཟོ་བཅོས་

མཚོན་རྟགས་ཀྱི་མིང་བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས་ན་ མཚོན་རྟགས་ཪྙིང་པ་སྒྲོམ་འགོད་ནང་མཚོན་རྟགས་དེ་འདེམས་པ་དང་དེ་རྗེས་ མཚོན་རྟགས་སྒྲོམ་ནང་མིང་གསར་པ་ཞིག་ནང་བཅུག་བྱེད། བཟོ་བཅོས་མཐེབ་གནོན་རྐྱང་རྡེབ་མ་བྱས་སྔོན་ སྔོན་ལྟའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་མངོན་པ་ངོས་སྲུང་བྱ་དགོས། "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་

མཚོན་རྟགས་ཚོགས་

མཚོན་རྟགས་ཚོགས་སྒྲོམ་འགོད་ནང་ད་ཡོད་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་མིང་བསྒྲིགས་ཡོད། དེ་ཁྲོད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱ་ཐུབ་ མ་ཟད་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་གསར་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཆོག།

མཚོན་རྟགས་ཚོགས་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་

མཚོན་རྟགས་ཚོགས་གསར་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱ་དགོས་ན་ མཚོན་རྟགས་ཚོགས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་གསར་པ་ཞིག་ལ་མིང་ནང་བཅུག་བྱེད་ མ་ཟད་ཉུང་དར་མཚོན་རྟགས་གཅིག་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་དེ་ནང་གནོན་འཇུག་བྱ་རོགས། "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་ ་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱབ་དགོས། དེ་བར་མིང་གསར་པ་བཏགས་པའི་ མཚོན་རྟགས་གསར་པའི་ཚོགས་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱེད།

ཡིག་གཟུགས་

མིག་སྔའི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་མངོན་པ་དང་ ཡང་དེ་ནང་ནས་ཡིག་གཟུགས་གཞན་དག་འདེམས་ཆོག།

བུ་ཚོགས་

གལ་ཏེ་ཡིག་གཟུགས་སྒྲོམ་འགོད་ནང་མཚོན་རྟགས་མིན་པའི་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་པ་ན་ Unicode བུ་ཚོགས་འདེམས་ཆོག་ཅིང་ དེ་ལྟར་མཚོན་རྟགས་གསར་པ་འམ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཟིན་པའི། མཚོན་རྟགས་འཇོག་པ་བྱེད་ བུ་ཚོགས་ཞིག་འདེམས་རྗེས་ མིག་སྔའི་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ཀྱི་བུ་ཚོགས་དེར་འདུས་པའི་མཚོན་རྟགས་ཡོད་ཚད་གོང་གི་མཚོན་རྟགས་རེའུ་འགོད་ནང་མངོན།

Style

མིག་སྔའི་ཡིག་དེབ་མངོན་པ། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ནས་འདེམས་ཏེ་ཡིག་དཔེ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

གསབ་སྣོན་

གནོན་མཐེབ་དེ་རྐྱངརྡེབ་བྱས་ཏེ་གཡས་ངོས་སྔོན་ལྟའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐོན་པའོ་མཚོན་རྟགས་དེ་མིག་སྔའི་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ནང། གསབ་སྣོན་བྱེད་ གསབ་སྣོན་བྱས་པའི་མཚོན་རྟགས་མཚོན་རྟགས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པའི་མིང་གི་མཐོ་ནས་ཉར་ཚགས་བྱེད། ངེས་པར་དུ་མཚོན་རྟགས་འམ་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ནང་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས་ དེ་ལྟར་བྱས་ན་གནོན་མཐེབ་དེ་སྤྱོད་ཆོག

བཟོ་བཅོས་

མཐེབ་གནོན་དེ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ མཚོན་རྟགས་སྒྲོམ་འགོད་ནང་ནང་བཅུག་བྱས་པའི་མིང་གསར་པས་གཡོས་ངོས་སྔ་ལྟའི་སྒེའུ་་ཁུང་ནང་མངོན་པའི་མཚོན་རྟགས་མིང་ཚབ་རྗེས་བྱེད་པར་འགྱུར་(མིང་ཪྙིང་པ་མཚོན་རྟགས་ཪྙིང་པ་སྒྲོམ་འགོད་ནང་མངོན་)

མཚོན་རྟགས་ནས་མཚོན་རྟགས་གཞན་དག་ཚོགས་དཀྱིལ་བསྡུ་སྤོ་

tip

དཔེར་ན་ ཡིག་ཆེན་གྱི་ ALPHA ནི་"ཀེ་རེ་སིའི་"ཡི་གེ་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ནང་སྤོ་དགོས་ན་་"དམིག་བསལ་ཡིག་རྟགས་"རྩེ་མའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཉིས་རྒྱུད་ནས་ཁག་སོ་སོར་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ཪྙིང་པ་(ཀེ་རེ་སིའི་)དང་ ALPHA མཚོན་རྟགས་འདེམས་རོགས། མཚོན་རྟགས་དེ་གཡོན་ངོས་ཀྱི་སྔོན་ལྟའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མངོན། མཚོན་རྟགས་ཚོགས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་"དམིག་བསལ་ཡིག་རྟགས་"ཚོགས་འདེམས་པ་དང། བཟོ་བཅོས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་བ་དང་ དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། དེ་ལྟར་ ALPHA མཚོན་རྟགས་དེ་"དམིག་བསལ་ཡིག་རྟགས་"མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ནང་སྤོ་བ་བྱེད།


སུབ་པ་

ས་འདི་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་གཡོན་ངོས་སྔོན་ལྟའི་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པའི་མཚོན་རྟགས་དེ་མིག་སྔའི་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ནས་ནས་སུབ་པ། དེ་བེད་འཇགས་བཙལ་འདྲ་མི་ཐོན། མཚོན་རྟགས་ཚོགས་ནང་མཇུག་ཤོས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཞིག་སུབ་པའི་སྐབས་ མཚོན་རྟགས་ཚོགས་དེ་དུས་མཉམ་དུ་སུབ་པ་བྱེད།

note

དུས་གང་དུ་འང་རྩིས་མེད་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱངརྡེབ་བྱས་ཏེ་ གློང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱབ་ཐུབ་ཅིང་བཟོ་བཅོས་གང་ཡང་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད།


Please support us!