མཚོན་རྟགས་གཞན་དག

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Symbols

[ཡོ་བྱད་ཚང་གཙོ་བོ་]ཐོག་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་

Icon Symbols

Symbols


མཚོན་རྟགས་ཚོགས་

མཚོན་རྟགས་ཡོད་ཚད་ཧ་ལག་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་སུ་སྒྲིག་ཚུགས་བྱེད། སྟར་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་འདེམས་པ། ལྟོས་བཅད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཚོགས་གཤམ་གསལ་ཡིག་དུམ་ནང་མངོན་པར་འགྱུར།

མཚོན་རྟགས་འདེམས་ཟིན་རྗེས་ དེ་མིང་འདོག་མིན་དེ་མཚོན་རྟགས་རེའུ་འགོད་ཀྱི་འོག་དུ་མངོན་པ་འགྱུར་ དེ་ཆེར་གཏོང་པར་གཞི་དེ་གཡས་ངོས་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པ་འགྱུར། གསབ་དགོས་པར་ བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་པའི་མིང་ངེས་པར་དུ་འདི་མངོན་པའི་མིང་དང་(ཆེ་འབྲིང་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་དགོས་)ཡོངས་སུ་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།

མཚོན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱ་དགོས་ན་ རེའུ་འགོད་ནང་ནས་མཚོན་རྟགས་འདེམས་པ་དང་སྦྲགས་བསྒར་འཛུདདག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་་རོགས། བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་ལྟོས་བཅད་ཀྱི་མིང་འདོག་མིང་མངོན་པར་འགྱུར་བཀའ་ཚིག་

རྩོམ་སྒྲིག་

ས་འདིར་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་རྩོད་སྒྲིག་མཚོན་རྟགས་གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས།

སྤྱད་པ།

བཟོ་བཅོས་སམ་བདམས་པའི་གྲངས་ཐང་སྤྱད་ འོན་ཀྱང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་མི་རྒྱག་པ།

Please support us!