སྙོམས་གཤིབ་

ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་མང་སྤྱི་འགྲོས་དང་དེ་བཞིན་གཞི་རྒྱུ་འགའ་ཤས་འདུས་པའི་རྐྱང་ཕྲེང་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་སྙོམས་གཤིབ་མཚན་འཇོག་བྱེད། བཀའ་ཚིག་ སྒེའུ་ནང་ NEWLINE བཀའ་ཚིག་ནང་བཅུག་བྱས་ཏེ་ཕྲེང་མང་སྤྱི་འགྲོས་འཛུགས་ཐུབ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Align


Alignment Dialog

ཆུ་སྙོམས་

ཕྲེང་མང་སྤྱི་འགྲོས་དང་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད་པའི་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་

གཡོན་左

སྤྱི་འགྲོས་གཡོན་སྙོམས་གཤིབ།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ཡི་གེ་རྟག་ཏུ་གཡོན་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད།


དཀྱིལ་བསྡུ་

སྤྱི་འགྲོས་དཀྱིལ་བསྡུ།

གཡས་

སྤྱི་འགྲོས་གཡས་སྙོམས་གཤིབ།

ཁས་ལེན་

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་གནོན་མཐེབ་དེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ ཁྱེད་ཀྱི་བཅོས་པའི་འགྱུར་ལོག་དེ་སྤྱི་འགྲོས་གསར་པ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་ལ་བརྩིས་ནས་ཉར་ཚགས་བྱེད། ཉར་ཚགས་མ་བྱས་སྔོན་དུ་ བེད་འཇགས་ཀྱི་བཙལ་འདྲེ་ཐོན།

Save Default Dialog

Please support us!