ཡིག་གཟུགས་

Use this dialog to select the font for the respective category in the Fonts dialog.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

རྣམ་གཞག་ - ཡིག་གཟུགས་ - བཟོ་བཅོས་ -


ཡིག་གཟུགས་

Select a font from the list.

དཔེ་གཞི

ཁྱེད་ཀྱིས་འདེམས་ངེས་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཁས་ལེན་གཏོགས་གཤིབ་འོག་གྱི་སྔ་ལྟའི་ཕན་འབྲས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཆོག

ཁྱད་གཤིས་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་ན་འདེམས་ངེས་ཡིག་གཟུགས་ལ་གཏོགས་གཤིབ་གཞན་དག་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག

སྦོམ་གཟུགས་

Check this box to assign the bold attribute to the font.

གསེག་གཟུགས་

Check this box to assign the italic attribute to the font.

Please support us!