ཡིག་གཟུགས་

སྤྱི་འགྲོས་གཞི་རྒྱུ་སྤྱོད་་པའི་ཡིག་གཟུགས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [ཡིག་གཟུགས་...]


Font Type Dialog

སྤྱི་འགྲོས་ཡིག་གཟུགས་

སྤྱི་འགྲོས་གཞི་རྒྱུའི་འགྱུར་ཚད་ རྟེན་གྲངས་དང་གྲངས་ཀ་ དེ་བཞིན་ཡི་གེ་བསྒར་འཛུད་བྱ་བར་ཡིག་གཟུགས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཡིག་གཟུགས་གླིང་སྒྲོམ་ནང་གི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ལ་ Times New Roman ཡིག་གཟུགས་ མངོན་པ་ གཞི་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཡིག་གཟུགས་ལ་བརྩི་བ། གལ་ཏེ་ཡིག་གཟུགས་གཞན་དག་ལ་འགྱུར་དགོས་ན་ བཟོ་བཅོས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ མ་ཟད་གཞི་རྒྱུ་རིགས་འདེམས་པ། དེ་ནས་གླིང་སྒྲོམ་གསར་པ་ཞིག་མངོན་པ་འགྱུར། དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་པ་དང་སྦྲགས་དགོས་ངེས་ཀྱི་གཏོགས་གཤིབ་གང་རུང་འདམས་པ་བྱ་ དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། གལ་ཏེ་བཟོ་བཅོས་དེ་ཁས་ལེན་ཡིག་གཟུགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ན་ ལས་ལེན་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

note

གལ་ཏེ་འདེམས་པའི་ཡིག་གཟུགས་ནི་ཡིག་དེབ་ཆ་ཚང་ལ་སྤྱད་པའི་ཡིག་གཟུགས་དང་མི་འདྲ་བའི་ཡིག་དེབ་དུམ་བུ་འགའ་རེ་བྲིས་རྟགས་འགོད་དགོས་ན་ བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཡིག་གཟུགས་བཀའ་ཚིག་འདེམས་པ།


འགྱུར་ཚད་

སྤྱི་འགྲོས་ནང་གི་འགྱུར་ཚད་ལ་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་པ། དཔེར་ན་ སྤྱི་འགྲོས་ x=SIN(y) ནང་ འགྱུར་ཚད་ x དང་ y ཡི་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཚུར་སྣང་བྱེད།

རྟེན་གྲངས་

རྟེན་གྲངས་ཀྱི་མིང་དང་གཏོགས་གཤིབ་ལ་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་པ། དཔེར་ན་ སྤྱི་འགྲོས་ x=SIN(y) ནང་གི་རྟེན་གྲངས་ནི་ =SIN( )ཡིན།

གྲངས་ཀ་

སྤྱི་འགྲོས་ནང་གི་གྲངས་ཀ་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་ཆོག།

ཡི་གེ་

སྤྱི་འགྲོས་ནང་དི་ཡིག་དེབ་ལ་ཡིག་གཟུགས་་མཚན་འཇོག་བྱེད།

རང་མཚན་འཇོག་ཡིག་གཟུགས་

སྒེའུ་ཁུང་ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་གསུམ་མཚན་འཇོག་བྱེད་ དེ་དག་སྤྱད་ནས་ ཁྱེད་ཀྱིས་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་ཡིག་གེར་ཆ་ཤས་ལ་རྣམ་གཞག་ལས་སྣོན་བྱ་ཐ་ཐུབ། དེ་དག་ནི་རྩ་བའི་ཡིག་གཟུགས་རིགས་གསུམ་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་སྟེ་ Serif(ཐིག་རྒྱན་པའི་ཡིག་གཟུགས་)Sans(ཐིག་མ་རྒྱན་པའི་ཡིག་གཟུགས་)དང་ Fixed(རྒྱས་བཅད་ཆེ་ཆུང་ཡིག་གཟུགས་)ཁས་ལེན་རྣམ་གཞག་གྱི་འོག་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་པའི་རྩ་བའི་ཡིག་གཟུགས་ཕུད་པའི་ ཁྱེད་ཀྱིས་ད་དུང་རང་མོས་ངང་ཡིག་གཟུགས་་གཞན་ཞིག་གསབ་ནོན་བྱ་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་ནང་གི་ཡིག་གཟུགས་རེ་རེ་ཚང་ལ་སྤྱད་ཆོག རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ཁས་ལེན་གྱི་འདེམས་གཞི་རྒྱ་སྐྱེད་བྱ་དགོས་ན་ གནོན་མཐེབ་བཟོ་བཅོས་སྤྱད་ཆོག

ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་བཀའ་ཚིག་ FONT སྤྱད་ནས་ཡིག་གཟུགས་གཞན་དག་འདེམས་པའི་སྐབས་ གཞི་ནས་སྤྱོད་པོས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་ཡིག་གཟུགས་སྤྱོད་ཐུབ།

Serif

ཁྱེད་ཀྱིས་ font serif རྣམ་གཞག་ལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་ཡིག་གཟུགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། Serif ནི་"རོགས་རམ་ཐིག་"ཆུང་བ་ཡིན་ Times serif ཡིག་གཟུགས་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ རམ་འདེམས་ཐིག་མཐོང་ཐུབ་(དཔེར་ན་ ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུ་ A མཐིལ་ངོས་) serif སྤྱད་ནས་ཧ་ཆང་ཁོ་བེད་ རྒྱུ་རྐྱེནནི་དེ་ཀློག་པ་པོའི་མཐོང་ལམ་དྲང་ཐིག་གཅིག་ཐོག་གནས་པ་ཁྲེད་སྟོན་གྱི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློག་འདོན་འགྱགས་ཚད་གོང་མཐོང་གཏོང་ཐུབ།

Sans

sans ཡིག་གཟུགས་རྣམ་གཞག་ལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་ཡིག་གཟུགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཐུབ།

རྒྱས་བཅད་

རྒྱས་བཅད་ཡིག་གཟུགས་རྣམ་གཞག་ལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་ཡིག་གཟུགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཟོ་བཅོས་

­¤ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཚལ་ཐོའི་ནང་གི་འདེམས་གཞི་གཅིག་འཕར་ཐོན་བྱས་ཏེ་ ཡིག་གཟུགས་གླིང་སྒྲོམ་ལ་འཚམས་འདྲ་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱི་དེ་ནང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་དང་རང་མཚན་འཇོག་ཡིག་གཟུགས་མཚན་འཇོགཡིག་གཟུགས་དང་ཁུངས་¾€§

ཁས་ལེན་

གནོན་མཐེབ་དེ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་དེ་སྤྱི་འགྲོས་གསར་པ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་ལ་ཉར་ཐུབ། བཟོ་བཅོས་ངོས་གཟུང་རྗེས་ ཡིན་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Save Default Dialog

Please support us!