མཚོན་རྟགས་གཞན་དག

གྲངས་རིགས་སྣ་ཚོགས་མཚོན་རྟགས་མངོན་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

"བཀའ་ཚིག་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་གཡརགཡར་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེས་ - གཞན་འདེམས་པ་

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.


ཁེར་རྐྱང་དུ་རིས་རྟགས་ཁག་གླིང་བ་

Partial Icon

Partial

ཡོ་བའི་ཆ་ཕྲན་མཚོན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་partial

Infinity Icon

Infinity

མཚོན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ infinity འམ་ infty

Nabla Icon

Nabla

བསྒར་འཛུད་ Nabla རྩིས་རྒྱག་རྟགས་མཚོན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ nabla

There exists Icon

There exists

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: exists

There does not exist Icon

There does not exist

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: notexists

For all Icon

For all

ཡོད་ཚད་ལ་མཚོན་པ་"ཡོད་ཚད་ལ་མཚོན་པ་"གྱི་མཚོན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད forall

h Bar Icon

h Bar

h-bar རྒྱུན་ཚད་མཚོན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། དེ་བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ hbar

Lambda Bar Icon

Lambda Bar

lambda-bar མཚོན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད lambdabar

Real Part Icon

Real Part

་ཚོ་གྲངས་མངོན་གྲངས་མཚོན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བབཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་re

Imaginary Part Icon

Imaginary Part

ཚོ་གྲངས་ཀྱི་བཟོ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བཀའ་ཚེགསྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ im

Weierstrass p Icon

Weierstrass p

རིས་རྟགས་འདི་ Weierstrass p རྟེན་གྲངས་མཚོན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བབཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ wp

Left Arrow Icon

Left Arrow

རིས་རྟགས་འདི་གཡོན་གཏད་མདའ་རྩེ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ leftarrow

Right Arrow Icon

Right Arrow

རིས་རྟགས་འདི་གཡས་གཏད་མདའ་རྩེ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ rightarrow

Up Arrow Icon

Up Arrow

རིས་རྟགས་འདི་གོང་གཏད་མདའ་རྩེ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ uparrow

Down Arrow Icon

Down Arrow

རིས་རྟགས་འདི་འོག་གཏད་མདའ་རྩེ། 用于བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ downarrow

Ellipsis Icon

Ellipsis

རིས་རྟགས་རི་བསྡུས་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག་(དམའ་བའི་ཆུ་སྙོམས་ཚེགས་གསུམ་)དེ་བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ dotslow

Math-axis Ellipsis Icon

Math-axis Ellipsis

རིས་རྟགས་རི་བསྡུས་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག་(དམའ་བའི་ཆུ་སྙོམས་ཚེགས་གསུམ་)དེ་བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ dotslow

Vertical Ellipsis Icon

Vertical Ellipsis

རིས་རྟགས་འདི་གཞུང་ཕྱོགས་བསྡུས་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།(གཞུང་ཕྱོགས་ཚེགས་གསུམ་)用于བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ dotsvert

Upward Diagonal Ellipsis Icon

Upward Diagonal Ellipsis

This icon inserts an upward diagonal ellipsis (three dots on the diagonal from the bottom left to the top right)Command for the Commands window: dotsup or dotsdiag

Downward Diagonal Ellipsis Icon

Downward Diagonal Ellipsis

This icon inserts a downward diagonal ellipsis (three dots on the diagonal from upper left to lower right). Command for the Commands window: dotsdown

བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་ཆོག་ backepsilonམཐེབ་འཇུག་བྱས་རྗེས་ལྟོག་པའི་ཕྱོགས་ཅིག་ epsilonབསྒར་འཛུད་ བྱས་ཆོག

སྤྱི་འགྲོས་ནང་གནས་ཟིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ བཀའ་ཚེག་སྒེའུ་ཁུང་གི་བཀའ་ལ་སྤྱོད་ <?>

Please support us!