གཏོགས་གཤིབ་

ས་འདིར་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་ནང་གི་གཏོགས་གཤིབ་ཁག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཟུར་སྣོན་ཆ་འཕྲིན་ཐོབ་ཐུབ།

acutebarbrevecheckcircledotddotdddotgravehattilde དང་ vec གཏོགས་གཤིབ་ལ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཆ་ཆུང་ཡོད་ གལ་ཏེ་གཏོགས་གཤིབ་དེ་དག་མཚོན་རྟགས་རིང་བར་ (དཔེར་ན་ རྣམ་གཞག་ཪྙེང་པ་དང་རྣམ་གཞག་གསར་པའི་སྒོ་ནས་མཚོན་པའི་ dot v དང་ dot vvvvvvv_22222)སྟེང་དུ་གནས་པའི་སྐབས་དེ་དག་ཀྱང་ཞིང་ཚད་མི་འགྱུར། (རིང་བར་འགྱུར་)ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་ཆོག་ གཏོགས་གཤིབ་དེ་དག་དཀྱིལ་བསྡུ་བྱས་(vgl dot v_maximum དང་ {dot v}_maximum)

མཚོན་རྟགས་ཀྱི་རིང་ཚད་འཕར་སྣོན་ལ་གཞིགས་ནས་འཕར་བའི་གཏོགས་གཤིབ་ནི་ overline underline དང་ overstrikeཁོ་ན་ཡིན། (དེ་མིན་ overstrike ཡི་ཆུ་སྙོམས་ཐིག་ཡིག་རྟགས་སུ་བརྒྱུད་པ་ལས་ཡིག་རྟགས་སྟེང་དུ་གནས་པ་མིན། )

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་འགག་རེ་མཚོན་ན་ underline བསྒར་འཛུད་བྱས་པའི་ཐིག་ཡིག་རྟགས་དང་བར་ཐག་ཧ་ཅང་ཉེར། གནས་ཚུལ་དེ་འོག་ སྟོང་ཚོ་སྤྱད་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་སྤྱོད་ཐུབ་དེ་ཡང་ underline Q sub {} སྤྱད་ནས་ཚབ་རྗེས་བྱེད་ underline Q


Please support us!