གཞི་

འདིར ་ཁྱེད་ལ་་དངོས་དཔེ་ཞིག་་ཁོར་འདོན་བྱེད་ ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་སྤྱད་དེ་གཞི་ཚུལ་གསར་འཛུགས་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་དངོས་བཀོལ་སྤྱོད་ནང་དཔེ་གཞི་ནང་གི་བརྡ་སྤྲོད་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ དྲས་སྦྱར་པང་དཔེ་གཞི་བརྗེད་པའི་ནང་དོན་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱ་བར་འགྱུར།

Square Root

%LAMBDA_{deg","t}=1 + %alpha_deg SQRT {M_t over M_{(t=0)}-1}~"."

Please support us!