རྟེན་གྲངས་

འདིར ་ཁྱེད་ལ་་དངོས་དཔེ་ཞིག་་ཁོར་འདོན་བྱེད་ ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་སྤྱད་དེ་རྟེན་གྲངས་གསར་འཛུགས་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་དངོས་བཀོལ་སྤྱོད་ནང་དཔེ་གཞི་ནང་གི་བརྡ་སྤྲོད་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ དྲས་སྦྱར་པང་དཔེ་གཞི་བརྗེད་པའི་ནང་དོན་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱ་བར་འགྱུར།

Functions

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Please support us!