ལིང་ཚེ་

འདིར ་ཁྱེད་ལ་་དངོས་དཔེ་ཞིག་་ཁོར་འདོན་བྱེད་ ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་ལིང་ཚེ་གསར་འཛུགས་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་དངོས་བཀོལ་སྤྱོད་ནང་དཔེ་གཞི་ནང་གི་བརྡ་སྤྲོད་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ དྲས་སྦྱར་པང་དཔེ་གཞི་བརྗེད་པའི་ནང་དོན་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱ་བར་འགྱུར།

Matrix

font sans bold size *2 A =left[matrix{A_11#A_12#dotsaxis#A_{1n}##A_21#{} #{}#A_{2n}##dotsvert#{}#{}#dotsvert##A_{n1}#A_{n2}#dotsaxis#A_nn}right]

Please support us!