མི་འདྲ་བའི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་འདུས་པའི་ལིང་ཚེ་མི་འདྲ་བའི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་འདུས་པའི་ལིང་ཚེ་

འདིར ་ཁྱེད་ལ་་དངོས་དཔེ་ཞིག་་ཁོར་འདོན་བྱེད་ ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་དེ་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བའི་ལིང་ཚེ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་དངོས་བཀོལ་སྤྱོད་ནང་དཔེ་གཞི་ནང་གི་བརྡ་སྤྲོད་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ དྲས་སྦྱར་པང་དཔེ་གཞི་བརྗེད་པའི་ནང་དོན་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱ་བར་འགྱུར།

Matrix with varying font sizes

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Please support us!