བཤེར་འདྲེན་འདེམས་པའི་མཚོན་རྟགས་

གཤམ་དུ་་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་LibreOffice སྤྱི་འགྲོས་སྤྱད་ནས་བཤེར་འདྲེན་འདེམས་པའི་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་དཔེ་གཞི་གསུམ་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་བ་མངོན་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་དཔེ་གཞི་དེ་དྲས་སྦྱར་པང་པ་འདྲ་ཕབ་བྱ་ཐུབ་ མ་ཟད་བཀའ་ཚིག་སྒེའུ་ཁུང་ནང་དེ་ཁྱེད་རང་ཉེད་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་སུ་སྤྱོད་ཆོག

Symbols with Indices

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Please support us!